Prejsť na obsah

Štátne skúšky

1minút, 35sekúnd

Štátne skúšky v bakalárskom a magisterskom študijnom programe prebiehajú v termínoch podľa harmonogramu aktuálneho akademického roka. Rozdelenie študentov je zasielané na študentské mailové adresy cestou AIS2.

Záverečné práce:

Záverečná práca musí byť vypracovaná v zmysle Smernice rektora č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platnú pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika a jej súčasti.

Študent odovzdáva záverečnú prácu v termíne podľa harmonogramu aktuálneho akademického roka v elektronickej podobe, a to vložením finálnej verzie práce vo formáte PDF v systéme AIS2, subsystém „Evidencia záverečných, rigoróznych a habilitačných prác“ (EZP).

Pri odovzdávaní záverečnej práce prostredníctvom EZP študent vyplní požadované údaje o práci (počet strán, abstrakt v slovenskom jazyku, abstrakt v anglickom jazyku, kľúčové slová), vyplní elektronickú licenčnú zmluvu a označí ZP ako finálnu. Podrobný návod na vkladanie prác je zverejnený v AiS2/Manuály/Prihlasovanie a pridávanie záverečných prác do EZP.

Smernica č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  dodatok: č. 1 , dodatok: č. 2, dodatok: č. 3, dodatok: č. 4
Rozhodnutie rektora č. 9/2022 – o predkladaní ZP na 1., 2. a spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania a uzatváraní licenčných zmlúv

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

Prílohy

File File size
pdf RR 9_2022_Predkladanie ZP 841 KB

Študuj na UPJŠ