Prejsť na obsah

AiO-Užitočné linky

5minút, 20sekúnd

ASPI – Automatizovaný systém právnych informácií / Verzie ASPI
ASPI – komplexný systém poskytujúci užívateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a súvisiacimi právnymi informáciami.
NoveAspiWebové ASPI
– Wolters Kluwer Slovakia – ASPI príručky na YouTube, TOP 5 tipov pri práci v ASPI

Beck-online – Jedinečný právny informačný systém, ktorý vám umožní pracovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Komentáre Nakladatelství C. H. Beck sú v systéme dôsledne previazané s oficiálnym znením zbierky zákonov SR, s judikatúrou slovenských súdov a dokumentmi EÚ.
– Literatúra, Predpisy, Judikatúra, Dokumenty EÚ

– judikatúra a súdne rozhodnutia súdov + Zbierka zákonov od roku 1945
       judikaty.info – databáza rozhodnutí slovenských a českých súdov a Európskeho súdneho dvora
       zakony.judikaty.info – databáza slovenských a EÚ právnych predpisov

EPI – Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia od roku 1945
       Systém ekonomických a právnych informácií – Zbierka zákonov, Rozhodnutia súdov, Komentáre k zákonom, Justičná revue, Obchodný vestník, a iné
Zákony pre ľudí – právne predpisy publikované v Zbierke zákonov od roku 1945
    Právne predpisy sú dostupné zadarmo a dokonca i bez registrácie. Zákony pre ľudí Premium ponúkajú ďalšie funkcie, ktoré Vám umožnia pracovať s predpismi rýchlejšie, jednoduchšie a veľmi efektívne. Viac o funkciách sa dozviete na tomto odkaze.

Slov-Lex – právne predpisy publikované v Zbierke zákonov + eLegislatíva
       Na  portáli Slov-Lex je dostupná elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky, ktorej obsahom sú vyhlásené všeobecne záväzné právne predpisy od roku 1945 až po súčasnosť, vrátane ich úplných znení.
       Systém eLegislatíva je určený na tvorbu právnych predpisov a riadenie jednotlivých fáz legislatívneho procesu, vrátane diskusie verejnosti nad navrhovanou právnou úpravou; pripomienkového konania s vyhodnotením; pozmeňovacích návrhov až po publikovanie predpisu v eZbierke.
       Právny a informačný portál Slov-Lex, … si kladie za cieľ jednak zabezpečiť prístup odbornej aj širokej verejnosti k platnému právu v elektronickej verzii a ďalším informáciám súvisiacich s právom … /zdroj/
Súdy a rozhodnutia – Súdy + Rozhodnutia súdov SR + registre /znalci, tlmočníci, prekladatelia …/

rozhodnutia Najvyššieho súdu SR
rozhodnutia Ústavného súdu SR

– otvorenesudy.sk – informácie o činnosti súdov, profily sudcov, minulé aj budúce pojednávania a množstvo súdnych rozhodnutí.
       Cieľom projektu Otvorené súdy je na základe verejne dostupných dát zvýšiť tlak na kvalitu slovenského súdnictva. Stránka pomocou týchto dát sprehľadňuje činnosť súdov a sudcov a umožňuje ich porovnanie. Dlhodobým cieľom Transparency International Slovensko je prispieť k vývoju kvalitatívnych aj kvantitatívnych indikátorov, ktoré by umožňovali merať kvalitu a zmeny kvality v súdnictve na úrovni súdov a sudcov. /zdroj/

Europa.eu – Oficiálna webová lokalita Európskej únie
Eur-Lex – prístup k právu Európskej únie
N-Lex – prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ
Európsky portál elektronickej justície

– MVCR – Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
– online.zakony.cz – Právni informační systémy
NoveAspi.cz – informace a postupy ze všech oborů práva, daní a účetnictví
C. H. Beck – Právní informační systém České republiky
NALUS – rozhodnutia Ústavního soudu České republiky
NSS ČR – rozhodnutia Správniho soudu České republiky

Tribunal – software pre právnikov a mediátorov /SK/
CODEXIS – Online – najkomplexnejší národný a evrópský právny informačný systém v online verzii /CZ/
CODEXIS – Academia – CODEXIS pre študentov práva /CZ/

APVV – Agentúra na podporu vedy a techniky
CVTISR – Centrum vedecko-technických informácií
DRSR – Daňové riaditeľstvo SR
EURES – Práca v Európe
ISVVP – Informačný systém výskumného a vývojového potenciálu SR
JA-SR – Justičná akadémia Slovenskej republiky Pezinok
Minerva – mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít
NBSR – Národná banka Slovenska
OSF – Nadáci a otvorenej spoločnosti
SAIA, n.o. – Slovenská akademická informačná agentúra
SAV – Slovenská akadémia vied
SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
SAIA – Slovenská akademická informačná agentúra – servisné centrum pre tretí sektor
SRK – Slovenská rektorská konferencia
SocPoist – Sociálna poisťovňa
UVZSR – Úrad verejného zdravotníctva SR

PROFESIA.SK – Právo a legislatíva


Študuj na UPJŠ