UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Publikácie, zborníky a zverejnenia

Acta Iuridica Cassoviensia


Giertl, A.(eds): Zborník príspevkov z X. ročníka študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

Orosz L., Breichová Lapčáková M., Majerčák T. (eds): 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni, I. zväzok: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Orosz L., Breichová Lapčáková M., Majerčák T. (eds): 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni, II. zväzok: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Orosz L., Majerčák T. (eds): Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni: zborník príspevkov z medznárodnej vedeckej konferencie

Orosz L., Majerčák T. (eds): Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni

Majerčák T. (ed): Sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni

Majerčák T. (ed): Ústavné dni - Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi sudmi a inými orgánmi verejnej moci - V. ústavné dni

Žuľová, J. (ed.): Zákonník práce do každej ruky alebo lingvistika a sankcie v pracovnom práve. Zborník príspevkov z II. ročníka študentského sympózia z pracovného práva. 


Šuleková, Ž. (ed): Právne postavenie spoločníka v obchodnej spoločnosti. Zborník príspevkov zo IV. študentského sympózia z práva obchodných spoločností Žuľová, J. (ed): Zborník príspevkov z I. ročníka študentského sympózia z pracovného práva konaného v dňoch 8. – 9. apríla 2016 v Danišovciach


Giertl, A.(eds): Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva s osobitným zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (dopĺňa sa slovko "základných")


Krunková, A. (eds): Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy.

Popovič, A., Románová, A., Straková, I. (eds.): Zneužitie a iné formy obchádzania práva


Zavadova, D. (ed): Obchodné záväzky: Všeobecná časť
Zborník z III. študentského sympózia z obchodného práva


Babčák, V., Románová, A., Vojníková, I. (eds.): Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky - diel 1, diel 2
nekonferenčný zborník vedeckých prác

Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika V.
Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy č. APVV-14-0598 “Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty”.

Šuleková, Ž., Čollák, J., Rostáš, D. (eds): Inštitúty práva obchodných spoločností, Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty
Zborník príspevkov z konferencie

Klučka, J., Elbert, Ľ.: Regionalism and Its Contribution to General International Law Scientific monograph (E-publikácia)

Klučka, J., Csach, K., Zavadová, D., Benko, R., Elbert, Ľ., Gregová Širicová, Ľ., Giertl, A.: Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo (E-publikácia)

Elbert, Ľ.: Rule of Law a medzinárodné právo (E-publikácia)

Čorba, J. (ed): Slovenské a české obchodné právo v roku 2015. Vybrané problémy.
Zborník príspevkov z konferencie


Giertl, A., Elbert, Ľ. (eds): Ochrana kultúrnych hodnôt prostriedkami medzinárodného a regionálneho práva
Zborník príspevkov z VIII. ročníka študentského Sympózia z medzinárodného práva verejného konaného dňa 20.- 21. apríla 2015 v Danišovciach


Csach, K., Rostáš, D. (eds.): Orgány obchodných spoločností.
Zborník z II. študentského sympózia z obchodného práva


Klučka, J. (Ed.): 10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 29. – 30. mája 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Giertl, A. (eds.): AKTUÁLNE PROBLÉMY MEDZINÁRODNÉHO LETECKÉHO A KOZMICKÉHO PRÁVA
Zborník príspevkov zo VII. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva konaného v dňoch 11. – 12. apríla 2014 v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach

Csach, K., Rostáš, D. (eds.): Právne úkony v práve obchodných spoločností.
Zborník z I. študentského sympózia z obchodného práva

Husár, J., Csach, K. (eds.): Obchodná spoločnosť ako právnická osoba.
Zborník z konferencie konanej v dňoch 1.-3. apríla 2014 v Smoleniciach.
 


Adam Giertl (ed.): Regionalizmus Stav-Východiská-Perspektívy
Zborník vedeckých prác; Zborník vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0823-11 s názvom "Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo".


Milena Barinková (ed.): Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce
Zborník vedeckých prác bol zostavený v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0851/12: „Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce."

 


Adam Giertl a Ľubica Gregová Širicová (eds.): Informačná spoločnosť a medzinárodné právo.
Zborník príspevkov zo VI. študentského sympózia konaného v dňoch 21. - 22. apríla 2013 v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach

 


Pošiváková, Ľ., Antošová, Z., Kočan, M. (eds.): Oslava právneho štátu (Právny štát z pohľadu teórie štátu a práva a medzinárodného práva)

 


Čorba, J.: Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu

 


Pošiváková, Ľ., Giertl, A. (eds): Medzinárodné právo verejné - Materiály k štúdiu

Dolobáč, M: Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie


Barinková, M., Kakaščíková, J. (eds): Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia

 


Giertl, A., Gregová Širicová, Ľ. (eds.): Medzinárodné súdnictvo a medzinárodné právo.
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 12. apríla 2012 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

 


Marcel Dolobáč, Ľubica Gregová Širicová (eds.) Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty
Zborník vedeckých prác

 


Profesijná zodpovednosť
Kristián Csach, Tomáš Doležal, Ján Husár, Jozef Suchoža, Ľubica Širicová

 


Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci
Miroslav Štrkolec a kolektív

 


Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy)
 


Ústava Slovenskej republiky a jej uplatňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi
zborník príspevkov z vedeckého seminára, Košice 28. novembra 2008


Právo – obchod - ekonomika
Zborník vedeckých prác


Tekeli, J. (ed.): Právna úprava starostlivosti o životné prostredie
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice 25. novembra 2008


Pocta profesorovi Gašparovi
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 7. decembra 2007 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Michala Gašpara, CSc.


Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie

 

Zbornik_19.jpg
Širicová, Ľ. (ed.): Medzinárodné právo životného prostredia
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 20. apríla 2011 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

 

Zbornik_18.jpg
Csach, K., Širicová, Ľ.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného.


Zbornik_17.jpg
Csach, K., Širicová, Ľ. (eds.): Medzinárodné právo súkromné /verzia október 2011/
Materiály k štúdiu

 

Zbornik_16.jpg

Janičová, E., Dolobáč, M. (eds.): Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo  vývoji pracovných vzťahov
Zborník vedeckých prác
 

   

Zbornik_15.jpg

Suchoža, J., Husár, J. (eds.): Obchodné právo a jeho širšie kontexty
Zborník vedeckých prác
 

Zbornik_14.jpg

Širicová, Ľ. (ed.): Medzinárodné trestné súdnictvo
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 14. apríla 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

 

Zbornik_13.jpg

Barinková, M. (ed.): Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov.
Zborník príspevkov účastníkov vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou, konaného dňa 12. mája 2009 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

 

Zbornik_12.jpg

Širicová, Ľ. (ed.): Stratégie OSN pri aplikácií sankčných režimov
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dna 14. apríla 2009 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach
 

 Zbornik_11.jpg

Kol.: Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom

 

zbornik_10.jpg

Husár, J. (ed.): Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv II

 

zbornik_9.jpg

Husár, J. (ed.): Tradície a inovácie v súkromnom práve

 

zbornik_8.jpg

Csach, K.: Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte
Štúdia o zodpovednosti za škodu spôsobenú  nesprávnou informáciou

 

Materialy_MPS.jpg

Csach, K., Širicová, Ľ. (eds.): Medzinárodné právo súkromné /verzia február 2009/
Materiály k štúdiu

 

Zbornik_7.jpg

Jánošíková, M. (ed.): Hospodárska a menová únia ako nástroj európskej integrácie
Zborník príspevkov 

 

zbornik_6.jpg

Husár, J. (ed.): Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv
Zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.– 26. októbra 2007 v Starej Lesnej.

 

zbornik_5.jpg

Husár, J. (ed.): Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie
Zborník príspevkov z konferencie pri prípežitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt českých a slovenských univerzít 

 

zbornik_4.jpg

Husár, J. (ed.): Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania
Zborník z vedeckej konferencie konanej 28. - 29. 09. 2006 v Košiciach


zbornik_3.jpg
Csach, K., Širicová, Ľ. (eds.): Právo ozbrojených konfliktov a humanitné právo v 21. storočí
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 28. marca 2008 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach
 
zbornik_2.jpg 

Husár, J. (ed.): Právo a obchodovanie
Zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie doktorandov konanej 7. júna 2007 v Košiciach


zbornik_1.jpg

Dobrovičová, G. (ed.): Vplyv medzinárodného a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 19.09.2017