UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Debatný klub UPJŠ

Debatný klub UPJŠ pôsobí univerzite nepretržite od svojho vzniku v roku 2010. Spolu s ďalšími vysokoškolskými debatnými klubmi na Slovensku je súčasťou vysokoškolského debatného programu Slovenskej debatnej asociácie (SDA).

DK UPJŠ združuje študentov univerzity so záujmom o akademickú debatu najmä na pôde Právnickej fakulty, ale aj ďalším záujemcom o debatný program.

Stretnutia debatného klubu prebiehajú pravidelne na pôde Právnickej fakulty vo forme debatnej teórie, ktorá je následne využívaná pri realizovaní  debát v praxi.

Akademická debata učí študentov kriticky myslieť, tolerovať názor druhého, vytvárať vlastné argumenty a navzájom ich konfrontovať v procese diskurzu. Debatér dokáže mať na problémy objektívny pohľad, a dokáže triezvo zhodnotiť pozitíva aj negatíva. Konfrontácia v debate učí obe strany vzájomnému rešpektu, a takisto núti účastníkov obhajovať svoje tvrdenia, keďže v debate nikdy nestačí argument bez logického vysvetlenia.

Debatuje sa prevažne vo formáte britskej parlamentnej debaty, zriedkavejšie vo formáte Karl Popper.

Štandardne v debate proti sebe stoja štyri dvojčlenné tímy, pričom dva plnia úlohu vlády (Prvá vláda, Druhá vláda), a dva úlohu opozície (Prvá opozícia, druhá opozícia). Každý z rečníkov ma svoju úlohu, a svoj vymedzený čas, pričom počas reči dostáva aj podnety od iných tímov.

Strany sa svoju pozíciu dozvedia tesne pred vyhlásením tézy, ktorú budú debatovať.

Táto pozícia je prideľovaná náhodne. Tímy majú následne čas na prípravu, štandardne 15 minút.

Debatuje sa na rôzne témy - napríklad ekonomické (Táto vláda by zrušila minimálnu mzdu..), politologické (Táto vláda by presadila vznik druhej komory parlamentu zloženú z ľudí do 25 rokov..), morálno-sociálne (Táto vláda verí, že človek má právo dobrovoľne ukončiť svoj život), politické (Táto vláda by vojensky zasiahla voči ruskej okupácii Krymu), ale takisto aj "odľahčené" tézy (Táto vláda by svojim obyvateľom neprezradila, že žijú v Matrixe).

Tézy sú vytvárané tak, aby obe strany mali šancu v debate uspieť, svojím znením často nútia debatéra, aby debatoval v pozícii, s ktorou nesúhlasí, a tým našiel pozitíva aj z druhej strany problému.

Debata takisto zlepšuje rečnícke schopnosti a schopnosť rýchlo sa rozhodovať.

Debatný klub umožňuje študentom zúčastňovať sa turnajov v debatovaní, domácich, zahraničných ako aj medzinárodných, ktoré sú každoročne usporiadávané debatnými organizáciami po celom svete.

Debatný klub plní neodmysliteľnú úlohu v dopĺňaní kurikula, ktoré nie je bežne súčasťou vzdelávacieho procesu, a taktiež prispeva k napĺňaniu idey demokracie, tolerancie názorov druhého, kritickému mysleniu.

DK UPJŠ je rovnako ako ostatné debatné kluby registrovaný v Slovenskej debatnej asociácii (SDA).

SDA je občianske združenie, ktoré sa od roku 1999 ako jediná organizácia na Slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a metodiky. V roku 2012 mala SDA takmer 1000 členov v 50 debatných kluboch.

SDA je nástupcom debatného programu Nadácie otvorenej spoločnosti. Patrí medzi 24 prijímateľov dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určenej na podporu dlhodobej systematickej práce s mládežou (ADAM1).

Debatný program na UPJŠ je určený pre skúsených debatérov, ale rovnako aj pre ľudí, ktorí s debatou nemali doteraz žiadne skúsenosti.

Týmto Vás chceme všetkých pozvať na stretnutia DK UPJŠ.

V prípade záujmu sledujte stránku Debatného klubu na UPJŠ.

Informácie o časoch a mieste stretnutí sledujte na FB stránke DK UPJŠ.

Ďakujeme za záujem a tešíme sa naše budúce debatné aj nedebatné stretnutia.

Svoje otázky, podnety a návrhy adresujte:

Filip Stripaj, email: stripaj@sda.sk

Ing. Mgr. František Lipták, interný doktorand, email: frantisek.liptak@student.upjs.sk

Posledná aktualizácia: 06.05.2016