UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijal na pôde fakulty dňa  18. novembra 2019 dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach študentov, ktorí v akademickom roku 2018/2019 dosahovali vynikajúce plnenie študijných povinností a úspešne reprezentovali fakultu v rôznych oblastiach činnosti. Pozvaní boli aj vybraní študenti, ktorí vzorne vykonávali činnosti  v rámci ŠPS – študentských pomocných síl.

Stretnutie študentov s dekanom bolo aj priestorom pre diskusiu a vyjadrenie názorov a postrehov študentov k organizácii a realizácii štúdia na všetkých troch stupňoch,  k problematike plnenia úloh v rámci výkonu študentskej pomocnej sily, či  prezentovanie svojich skúseností s programom ERAZMUS.  

Stretnutia sa zúčastnili aj prodekan pre vzdelávanie docent Marián Kireš, prodekan pre vonkajšie vzťahy docent Michal Gallay a vedúca študijného oddelenia doktorka Sováková.

Pochvalné uznanie dekana a mimoriadne štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností ako aj za reprezentáciu fakulty bolo udelené týmto študentom PF UPJŠ:

♦ Za vynikajúce plnenie študijných povinností a reprezentáciu fakulty

 • Laura Višťanová                     3Mb
 • Bc. Alexandra Gubóová         2FYCHm
 • Bc. Samuel Homolya              2OCHm
 • Bc. Martina Kokavcová         1GMCm

♦  Za vynikajúce plnenie študijných povinností  a za aktívnu prácu v ŠVOČ

 • Bc. Klaudia Sajdaková          1JSFm
 • Bc. Martin Tkáč                     1FKLm
 • Veronika Demčáková            3Bb

♦  Za vynikajúce plnenie povinností doktoranda

 • Mgr. Marek Semjan              2TFd
 • Mgr. Ivana Timková             3MCd

♦  Za vynikajúce plnenie povinností doktoranda a reprezentáciu fakulty

 • Mgr. Zuzana Ontkovičová    2AMd
 • Mgr. Filoména Sopková       4JSFd
 • Mgr. Tatiana Mitríková        2OCHd
 • Mgr. Loránt Pregi                 3GId
 • Mgr. Ján Šašak                     3GId
 • Mgr. Jozef Šupinský             3GId

♦  Za aktívnu prácu v ŠVOČ a reprezentáciu fakulty

 • Bc. Eva Marková
 • Bc. Ondrej Spišák               1Im
 • Mgr. Šimon Horvát             1Id

♦  Za aktívnu prácu v ŠVOČ

 • Bc. Gabriela Kuzderová     1ACHm

♦  Za aktívny prínos k rozvoju PF UPJŠ

 • Bc. Martina Pivarníková    2Im

Pozvaní vybraní študenti, ktorí si vzorne plnili činností v rámci výkonu ŠPS v ak. r. 2018/2019

Študentské pomocné vedecké sily  

Bc. Michaela Nováková          1GId

Téma: Identifikácia geologických štruktúr na 3D mračne bodov z laserového skenovania

Tútor: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

Mgr. Michal Rončík                 1TFd

Téma: Teoretické štúdium kvantových magnetických kryštalických systémov so započítaním elastických a tepelných efektov

Tútor: prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc

Bc. Matej Slabý                        2MGmu

Téma: Priestorová redistribúcia verejných služieb na Slovensku

Tútor: RNDr. Janetta Nestorová- Dická, PhD.

Bc. Miroslav Hennel                1FKLm

Téma: Štúdium magnetokalorického javu vybraných funkčných mikrodrôtov

Tútor: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Bc. Veronika Džupponová      1BFd

Téma: Štúdium interakcií nízkomolekulových látok so sérovým albumínom

 Tútor: doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

Bc. Gabriela Klocháňová         2BCHmu

Téma: Príprava fotografií a videí pre mikrobiológiu
Tútor: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.

Bc. Lukáš Trizna                        1BICHd

Téma: Stereoselektívna syntéza a antiproliferačná aktivita sfingoidných báz s kavarterným stereocentrom

Tútor: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

Bc. Slávka Martinková             2FKLm

Téma: Meranie magnetických a elektrických vlastností laminovaných plechov

Tútor: doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.

Bc. Richard Smolko                  1ACHm

Téma: Syntetické práce v sústave Gd(III) - H2C2O4 

Tútor: prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
 

Študentské pomocné technické sily 

Bc. Miroslav Vojtek                 1lm

Téma: Asistencia pri riešení bezpečnostných incidentov

Tútor: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.


Posledná aktualizácia: 09.12.2019