UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výskum bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie

Tím Bioaktiv sa zaoberá výskumom bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie od identifikácie kandidátnych génov kódujúcich kľúčové enzýmy biosyntézy bioaktívnych sekundárnych metabolitov v rastlinách a endofytoch rodu Hypericum a v lišajníkoch až po mechanizmy pôsobenia metabolitov v cieľových nádorových bunkách.

Členmi tímu sú prof. RNDr. Petr Fedoročko, CSc., prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc., RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.

Špičkový tím Bioaktiv, ktorý tvoria dve komplementárne vedecké skupiny, sa začal formovať postupne po roku 1990. Tím rieši komplexnú vedeckú problematiku, počnúc identifikáciou kandidátnych génov kódujúcich kľúčové enzýmy biosyntézy bioaktívnych sekundárnych metabolitov v rode Hypericum až po mechanizmy ich pôsobenia v cieľových nádorových bunkách. Kým prvé zameranie má ambície vyústiť perspektívne v dizajn biotechnologickej alternatívy ich produkcie, druhé smeruje k perspektívnemu uplatneniu v diagnostike a terapii niektorých typov nádorov.

Viac informácií...


Posledná aktualizácia: 09.12.2019