UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Stretnutie vedenia PF UPJŠ so zamestnancami fakulty pri príležitosti ich životného jubilea

Vedenie fakulty sa tradične začiatkom roka stretáva s aktuálnymi, ale aj bývalými dlhoročnými zamestnancami fakulty, ktorí v predchádzajúcom roku oslávili významné životné jubileum 65, 70, 75 – 95 rokov veku.

Dekan fakulty docent Roman Soták, za prítomnosti prodekanov profesorky Renáty Oriňákovej a docenta Michala Gallaya, sa dňa 29. januára 2020 stretol s jubilantmi v príjemnom prostredí univerzitnej kaviarne Minerva. 

Stretnutia sa zúčastnili : prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. z Ústavu biologických a ekologických vied, prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. z Ústavu fyzikálnych vied, prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. z Ústavu informatiky, doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc.  z Ústavu matematických vied,     Marian Piroš, Prevádzkový úsek fakulty.

Na stretnutie prijali pozvanie jubilanti, bývalí dlhoroční zamestnanci fakulty: doc. RNDr.  Ivan Soták, CSc., doc. RNDr. Božena Mihaliková, CSc., doc. RNDr. Ľubomír Tóth, CSc., doc. RNDr. Zuzana Bukovská, CSc.

Vzácnymi hosťami boli naši emeritní profesori, osobnosti, ktoré sa výrazne zapísali do stránok rozvoja našej alma mater. Profesor Lev Bukovský, ktorý v roku 2019 oslávil svoje 80. narodeniny a profesor Pavol Kristián, ktorý v januári 2020 zavŕšil deviatu dekádu svojho tvorivého života. 

Zo stretnutia sa ospravedlnili: prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. – Ústav fyzikálnych vied,  Oľga Zelinková - Prevádzkový úsek fakulty. 

Na stretnutie boli pozvaní aj bývalí dlhoroční zamestnanci, ktorí rovnako v roku 2019 oslávili významné životné jubileum, avšak stretnutia sa zúčastniť nemohli: JUDr. Tatiana Filkorová, Erika Pažinová, RNDr. Ľudmila Onderová, doc. RNDr. Angela Zentková, CSc., doc. RNDr. Juraj Bernát, CSc. ako aj emeritná profesorka Eva Ahlersová, ktorá v roku 2019 oslávila svoje 85. narodeniny.

Všetkým menovaným jubilantom srdečne gratulujeme!


Posledná aktualizácia: 31.01.2020