UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká konferencia 2020


Milí súťažiaci

Vážení členovia odborných porôt

Na úvod si dovolím zablahoželať k úspešnému priebehu tohtoročného kola Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). Zvládli sme to spoločnými silami, prispôsobili sme sa netradičnej forme prezentácie aj vyhodnotenia súťažných prác.

Chcem sa Vám všetkým poďakovať. Súťažiacim za energiu, ktorú do práce dali, za tvorivosť, vďaka ktorej vznikli nové poznatky, za odvahu prezentovať a konfrontovať svoje vlastné výsledky súťažnou formou. Vyučujúcim za odborné vedenie študentov, za ponúknuté témy a v neposlednom rade za oduševnenie, ktoré sa snažili preniesť aj na študentov. Nemalou mierou k úspešnému priebehu prispeli a odborné poroty, ktoré rôznymi formami vyhodnocovali súťažné práce. Ďakujem za ich odborné stanoviská, za vhodne formulované otázky a odporúčania súťažiacim. Symbolické ďakujem chcem na tomto mieste vyjadriť aj podpornému tímu, vďaka ktorému sme zvládli registráciu a evidenciu prác, ale aj samotné video-konferenčné konanie väčšiny súťažných sekcií.

Napriek rôznym obmedzeniam sa do jednotlivých sekcií zaregistrovalo 97 prác a ďalších 7 študentov sa prihlásilo do programátorskej súťaže. Potešujúca je aj pokračujúca spolupráca so strednými školami, tohtoročnej ŠVK sa nesúťažne zúčastnilo 7 stredoškolákov. Verím, že im táto účasť poskytla nové skúsenosti a obohatili sa aj o nové poznatky z prezentovaných prác.  

V niektorých odboroch má fakultné kolo ŠVK pokračovanie aj v celoslovenskom, prípadne československom kole. Postupujúcim všetci blahoželáme a želáme úspešnú prezentáciu dosiahnutých výsledkov v ďalšom kole.

Tradičné vyhodnotenie ŠVK, žiaľ, tento rok nie je možné. Dovolím si teda aspoň takto na diaľku symbolicky potriasť rukou všetkým súťažiacim a zablahoželať medailistom jednotlivých sekcií.

BLAHOŽELÁME

V Košiciach 13. 5. 2020 

 doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan PF UPJŠ            

                                                         

                                                                                                                     


Posledná aktualizácia: 13.05.2020