UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Docentka Angela Zentková v našich spomienkach

Niekdajšia vysokoškolská učiteľka a teoretická fyzička Katedry teoretickej fyziky a geofyziky (teraz astrofyziky) PF UPJŠ Doc. Ing. Angela Zentková, CSc., v utorok 21. 07. 2020 zomrela. Mala 81 rokov. Na katedre pôsobila od jej založenia v roku 1965. Práve v tomto roku bude katedra oslavovať 55 rokov jej založenia už bez doc. Zentkovej.

 

Doc. Ing. Angela Zentková, CSc., ako absolventka FJFI ČVUT v Prahe, na katedre vyučovala predovšetkým Kvantovú mechaniku. Tento predmet učila na učiteľskom štúdiu i jednoodborovom štúdiu fyziky. Okrem toho na jednoodborovom štúdiu fyziky zaviedla veľmi náročnú prednášku z Kvantovej teórie poľa. Jej zásluhou v 70 rokoch minulého storočia  na katedre pravidelne prednášal v ZS vybrané kapitoly z teoretickej fyziky známy prof. J. Kvasnica z MFF UK v Prahe. Jeho prednášky boli určené nielen študentom na jednoodborovom štúdiu fyziky, ale aj širšiu fyzikálnu komunitu.  

Významný je aj jej podiel na hladkej transformácii fakulty v roku 1989 na nové podmienky. V tomto období zastavala funkciu prodekanky pre zahraničné vzťahy. Pamätné sú aj ňou organizované v 90-rokoch fakultné resp. univerzitné filozofické semináre s náboženskou tematikou.

Hoci ako absolventka FJFI ČVUT mala bližšie k jadrovej fyzike, na katedre vo vedeckej oblasti začala rozvíjať teóriu kondenzovaných látok. Prvé kroky v tejto oblasti výskumu boli zamerané na štúdium magnetizačných procesov vo feromagnetikách. V úzkej spolupráci s vtedajšou Katedrou experimentálnej fyziky a Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciach boli dosiahnuté významné výsledky týkajúce sa teórie Barkhausenovho javu. Bol objasnený mechanizmus tzv. záporných Barkhausenových skokov doménových stien ako dôsledok vírivých prúdov vznikajúcich vo vodivom feromagnetiku po Barkhasenovom skoku. Bol vypracovaný teoretický model vzájomnej korelácie kladných a záporných Barhausenových impulsov. Z tejto problematiky vypracovala svoju kandidátsku i habilitačnú prácu. Okrem toho mala významný podiel, že na katedre v 70 rokoch minulého storočia sa začala rozvíjať teória amorfných feromagnetík a spinových skiel.

Jej žiaci, ktorí absolvovali jej prednášky na ňu nikdy nezabudnú.

 

Česť jej pamiatke.


Posledná aktualizácia: 23.07.2020