UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

CodeWeek 2020 – Európsky týždeň programovania

Ústav informatiky PF UPJŠ sa v rámci Európskeho týždňa programovania  konaného od 12. – do 25. 10.2020 zapojil aktivitou Programujeme vedecký humor.  Hlavným zámerom aktivity je vytvoriť a na webe publikovať zbierku rôznych foriem originálneho vedeckého humoru naprogramovaného v Scratchi. Ide o tvorbu vtipov, úloh, učiva, pomôcok, príbehov/rozprávok. Tvorcami humoru môžu byť žiaci od základnej až po vysokú školu, ich učitelia či ich rodičia.

Ciele aktivity

  • zlepšiť či prehĺbiť pozitívne postoje žiakov a učiteľov k programovaniu ako k prostriedku na vyjadrenie vlastných myšlienok a vytvorenie užitočných produktov,
  • rozvíjať multimediálnu gramotnosť (tvorbu a spracovanie obrazu, animácii, zvuku) a programátorské zručnosti do aktivity zapojených žiakov a učiteľov,
  • rozvíjať vedeckú tvorivosť, tvorivé písanie, kritické myslenie, zmysel pre humor žiakov a učiteľov, zlepšiť konceptuálne porozumenie vybraného učiva.

Očakávaný výsledok aktivity

  • vytvoriť a na webe publikovať zbierku rôznych foriem naprogramovaného vedeckého humoru vytvoreného v Scratchi žiakmi a učiteľmi zo zúčastnených škôl,
  • zorganizovať na školách prehliadku vlastného aj cudzieho naprogramovaného vedeckého humoru s kritickou diskusiou.

Európsky týždeň programovania je nezávislé hnutie dobrovoľníkov, ktorí vo svojej krajine  propagujú programovanie v úlohe veľvyslancov týždňa programovania. Je oslavou programovania ako tvorivej činnosti. Dáva ľuďom slobodu. Spája ich s cieľom nadchnúť ich pre  vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku.

Viac info:  https://humor.ics.upjs.sk/

Kontakt: doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
IP: 055 234 2448
E - mail: lubomir.snajder@upjs.sk
Webhttp://ics.upjs.sk/~snajder/

<

Posledná aktualizácia: 13.10.2020