UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Online stretnutie študentov s dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Vzhľadom na aktuálny núdzový stav v našej spoločnosti spôsobený pandémiou COVID 19 sa tohtoročné stretnutie dekana fakulty so študentmi, pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, uskutočnilo formou ONLINE dňa 18. novembra 2020.
Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach docent Roman Soták a prodekan pre vzdelávanie docent Marián Kireš online formou komunikovali so študentmi, ktorí v akademickom roku 2019/2020 dosahovali vynikajúce plnenie študijných povinností a úspešne reprezentovali fakultu v rôznych oblastiach činnosti. Stretnutia sa zúčastnili aj vybraní študenti, ktorí vzorne vykonávali činnosti v rámci ŠPS – študentských pomocných síl.
Online stretnutie študentov s dekanom a prodekanom pre vzdelávanie PF UPJŠ bolo priestorom pre diskusiu a vyjadrenie názorov i postrehov študentov k dištančnej forme výučby realizovanej v dôsledku prijatých núdzových opatrení vzhľadom  na aktuálny stav pandémie COVID 19, k problematike výkonu a plnenia úloh v rámci výkonu študentskej pomocnej sily, či  prezentovanie svojich skúseností s programom ERAZMUS.

Nominovaným študentom bolo udelené pochvalné uznanie dekana PF UPJŠ ako aj mimoriadne štipendium. 

Za výborný prospech a aktivity v prospech fakulty
Bc. Lukáš Vanda - 1MFmu               
za výborný prospech a 3. miesto na česko-slovenskom kole ŠVOČ
Mgr. Stanislav Basarik - 1AMd       
za výborný prospech, 1. miesto na fakultnom kole ŠVK  a aktívnu účasť na popularizácii matematiky
Bc. Barbora Brettschneiderová -  2MFmu
za výborný prospech a spoluorganizovanie letného tábora na UPJŠ
Bc. Ivana Budzáková - 1MCHmu                          
za výborný prospech a 2. miesto na fakultnom kole ŠVK
Bc. Štefan Gábor  - 2BGmu              
za výborný prospech, svedomité plnenie si študijných povinností a účasť na vedeckej konferencii
Lenka Andrášiová -  BCHmu           
za výborný prospech a zapojenie do riešenia projektu VEGA
Radoslav Ilavský  - MCHmu             
za výborný prospech a dobrovoľnícku prácu pri testovaní na COVID 19
RNDr. Keerthi Doreswamy - 3Fb    
za publikačné výstupy a konferenčné vystúpenia
Mgr. Andrej Hovan - 4BFd              
za príkladný prístup k práci a výborné publikačné výstupy
RNDr. Matúš Lach - 4TFd               
za výborné publikačné výstupy a interdisciplinárne aktivity
Ing. Jaroslava Szucsová - 4PMd      
za výborné publikačné výstupy a angažovanosť pri príprave nanočastíc pre PCR testy
RNDr. Miloš Jakubčin - 4FKLd       
za výborné publikačné výstupy

Za výborný prospech a svedomité plnenie si študijných povinností
Nikola Svetozarov - 3Gb                   
Denisa Jacková - 2BGb
Bc. Dominika Hankovská - 2GGIm           

Za výborný prospech
Tomáš Kekeňák - 2Im
Jakub Džama - 2Im                           
Samuel Baran - 3Ib                           
Olena Yedelkina  - 2BFb
Katarína Pavlikovská - 2MFb          
Bc. Adrián Gucký  - 2BICHm                    
Bc. Miloš Jabczun  - 2BICHm                    
Ivana Timoracká  - 3Bb                    
Kristína Mitrová  - 2Bb                    
Mária Ryniková  - 2GMCm              
Lýdia Rančíková - 2BCHmu 
                    

Za prácu študentskej pomocnej sily
Bc. Miriam Kmeciková - 1MCHmu 
Téma: Návrh a tvorba pomôcok pre propagáciu matematiky
Tútor: RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD. 

Dobromila Danková - 3Fb  
Téma: Propagácia seminárov Data Analytics Meetings
Tútor: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.

Mgr. Antónia Matisová - 1Id  technicka
Téma: Organizácia seminárov Data Analytics Meetings
Tútor: Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.

Bc. Tomáš Fedor - 1GGim
Téma: Spracovanie mikroklimatických dát pre modelovanie povrchovej teploty mesta Košice
Tútor: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Bc. František Mihok  - 2FYCHm
Téma: Štúdium zeolitickej štruktúry a modely závislosti štruktúry na ióno-výmennej kapacite
Tútor: prof. Dr. Andrej Oriňak, PhD.
                                            
Mgr. Martina Petráková - 1FYCHd
Téma: Štúdium korózneho správania Fe-Zn biodegradovateľných materiálov
Tútor: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

Posledná aktualizácia: 20.11.2020