UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Posledná rozlúčka s profesorom Sedlákom

prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD. (24. 7. 1956 - 26. 5. 2021)

Po dlhej a ťažkej chorobe nás navždy opustil prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., ktorý od roku 2014 pôsobil na Ústave geografie. 
Profesor Sedlák zanechal v srdciach kolegov a študentov hlbokú stopu svojou dobrotou a láskavosťou, obetavosťou a ochotou vždy pomôcť. Bol oporou ústavu najmä v oblasti výučby globálnych navigačných satelitných systémov a planetárnej geografie, ale aj pri vedení mnohých záverečných prác. Na ústave viedol viaceré významné zahraničné a medzinárodné výskumné projekty. V rokoch 2015-2019 bol členom Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. 

Profesor Sedlák sa odborne orientoval najmä na banské meračstvo a geodéziu so zameraním na globálne navigačné satelitné systémy a aplikácie v geoinformatike. V rokoch 1982 až 1989 pôsobil ako vedecký pracovník na Ústave geotechniky SAV v Košiciach, neskôr od roku 1989 až do roku 2007 na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. V rokoch 2007 až 2013 pôsobil na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, v rokoch 2011 až 2013 ako jej prorektor pre vedu a výskum. Pôsobil vo viacerých vedeckých radách vysokých škôl na Slovensku i v Českej republike. Bol členom redakčných rád niektorých významných vedeckých a odborných časopisov a zborníkov doma i v zahraničí. Bol garantom a spolugarantom viacerých študijných programov ako aj práv na habilitačné a inauguračné konania. Počas celej svojej akademickej kariéry viedol 16 dizertačných a vyše 140 diplomových a bakalárskych prác. 

Profesor Sedlák, náš kolega, človek s veľkým a dobrým srdcom si za tých pár rokov pôsobenia na Ústave geografie získal sympatie kolegov a študentov. Bol veľkým motivátorom a vzorom svojou svedomitosťou a pracovným zanietením. 

Česť jeho pamiatke!

Posledná aktualizácia: 28.05.2021