UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Mapa dlhodobej spolupráce slovenských a amerických vedeckých inštitúcií

Medzinárodný rozmer UPJŠ preukazuje živá a dlhodobá vedecká spolupráca s americkými partnermi vo všetkých nami ponúkaných študijných odboroch. Pozrite si zoznam partnerských pracovísk Prírodovedeckej fakulty, či iných vysokých škôl na Slovensku, ktorý pripravilo Veľvyslanectvo USA v Bratislave.

Cieľom mapy spolupráce je zvýšiť povedomie o existujúcich slovensko-amerických partnerstvách, podporiť vznik ďalšej spolupráce, prilákať nové talenty či zdroje financovania a samozrejme podporiť inovácie a výskum.

Mapa aktuálne znázorňuje dlhodobé akademické a výskumné partnerstvá medzi slovenskými a americkými inštitúciami v oblasti spoločného výskumu, publikácií, mobility, či výmeny know-how.

 MAPA 
 

Posledná aktualizácia: 29.07.2021