UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

S úctou spomíname...

 

prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc.
(1930-2021)

 

Dňa 3. septembra 2021 nás vo veku 91 rokov navždy opustil prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc., ktorý celý svoj profesionálny život spojil s vedeckou a pedagogickou prácou na Katedre organickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Roky jeho mimoriadne aktívneho a tvorivého života boli naplnené úspešným hľadaním a realizovaním nových významných poznatkov v odbore organická chémia. Stal sa tak jedným z významných priekopníkov tejto vednej disciplíny v bývalom Československu a potom neskôr aj na Slovensku.
Profesor Ing. Pavol Kristian, DrSc. sa  narodil 13. 1. 1930 v Košiciach. Po získaní stredoškolského vzdelania absolvoval v rokoch 1948-1952 vysokoškolské štúdium na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po jeho ukončení pôsobil ako odborný asistent a docent na Katedre organickej chémie CHTF-SVŠT v Bratislave. V roku 1952 obhájil diplomovú prácu na CHTF-SVŠT v Bratislave v odbore organická chémia, v roku 1961 získal titul kandidát vied a o 4 roky neskôr sa na rovnakom pracovisku habilitoval na docenta organickej chémie. Vo februári 1966 prichádza na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde zakladá Katedru organickej chémie a stáva sa jej prvým vedúcim. V roku 1974 sa inauguroval na SVŠT v Bratislave a o päť rokov neskôr obhájil doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) v odbore organická chémia na Ústave organickej chémie a biochémie ČSAV v Prahe. Od roku 2000 je emeritným profesorom na PF UPJŠ v Košiciach.
Svoje organizačné schopnosti uplatnil profesor Kristian ako vedúci Katedry organickej chémie, ktorú riadil od jej vzniku r. 1966 až do roku 1989. Okrem toho zastával v rokoch 1967-1969  funkciu prodekana pre vedecký výskum. Významné je jeho vedecké pôsobenie v rámci doktorandského Humboldtovho štipendia v rokoch 1969-1970 na Univerzite v Mníchove a profesorského štipendia v rokoch 1990-1991, 1997 na Univerzite v Bayreuthe.
Počas pôsobenia na Katedre organickej chémie na CHTF STU v Bratislave a potom neskôr na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach intenzívne pracoval v problematike prírodných a syntetických zlúčenín so zameraním na ich antimikrobiálnu a fungicídnu aktivitu a vyvinul s kolektívom liečivo proti kožným plesniam. Ako vedúci vedecko-výskumných projektov dlhodobo riešil problematiku chémie izotiokyanátov a v tejto oblasti sa stal medzinárodne uznávanou osobnosťou. V poslednom období sa venoval predovšetkým syntéze a biologickej účinnosti nových typov zlúčenín ako potenciálnych cytostatík, anti-Alzheimerových chemoterapeutík a fluorescenčných markerov biomolekúl. 
Profesor Kristian prednášal na 27 univerzitách v Európe, USA a Afrike. Predniesol viac ako 150 odborných príspevkov na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach, z ktorých niektoré aj organizoval. Bol členom viacerých odborných komisií, vedeckých rád na vysokých školách a univerzitách na Slovensku a v Čechách a členom nomenklatúrnej komisie IUPAC (Oxford). Svojou vedecko-výskumnou prácou významným spôsobom prispel k rozvoju organickej chémie na Slovensku. O kvalite vedeckého výskumu profesora Kristiana hovorí aj jeho mimoriadne bohatá publikačná činnosť
Je autorom a spoluautorom viac ako 200 pôvodných vedeckých prác, ktoré sa stretli s intenzívnym ohlasom (viac ako 1050 citácií v SCI). Rovnako tak je spoluautorom 12 zahraničných a 26 domácich patentov a troch monografií. Profesor Kristian napísal viaceré vysokoškolské učebné texty, ktoré výrazne prispeli ku kvalite vzdelávania organických chemikov na Slovensku a v Čechách. Významnou súčasťou práce profesora Kristiana bola aj pedagogická činnosť. Počas svojho dlhoročného pôsobenia na Katedre organickej chémie prednášal predovšetkým organickú chémiu pre jednoodborové štúdium chémie. K úspešnej obhajobe diplomovej práce priviedol množstvo diplomantov, vychoval viacerých ašpirantov, doktorandov a docentov.
Vedecké a pedagogické aktivity profesora Kristiana boli mnohokrát ocenené viacerými inštitúciami. Bola mu udelená Pamätná medaila SVŠT Bratislava, Pamätná medaila Slovenskej spoločnosti SAV Bratislava (1980), Strieborná medaila UPJŠ (1984), Pamätná medaila VŠCHT Praha (1986), Zlatá medaila UPJŠ (1988), Zlatá medaila Dionýza Štúra SAV Bratislava a Pamätná medaila CHTF-SVŠT Bratislava (1990), Strieborná medaila Slovenskej chemickej spoločnosti SAV Bratislava (1995) a Čestné uznanie udelené v rámci ocenení „Vedec roka SR 2006“.
Prof. Kristian do posledných dní svojho neuveriteľne aktívneho a tvorivého života pravidelne chodil na svoju materskú katedru, kde v rámci spolupráce s mladšími kolegyňami sa aktívne podieľal na písaní odborných článkov, ktoré boli publikované v renomovaných zahraničných časopisoch, čím naplnil svoje celoživotné krédo:

„ŠŤASTIE MÁ TEN, KTO JE NAŇHO PRIPRAVENÝ. KAŽDÝ CHCE BYŤ ŠŤASTNÝ... JA TIEŽ. A PRETO SOM SA NA ŠŤASTIE PRIPRAVOVAL. AKO? KAŽDODENNOU PRÁCOU, ÚSILÍM DOSIAHNUŤ ČO NAJVIAC, ROBIŤ VECI ČO NAJLEPŠIE A BYŤ ČO NAJUŽITOČNEJŠÍ CELEJ SPOLOČNOSTI. A ŠŤASTIE MI NEBOLO ODRIEKNUTÉ.

Milý pán profesor, Váš nezlomný optimizmus a pohoda, ktorú ste okolo seba šírili zostanú navždy v našich spomienkach. Budete nám všetkým veľmi chýbať.

Posledná aktualizácia: 06.09.2021