UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021

Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

1. názov podujatia: XXXII. Prírodovedecká čajovňa: Predikcia 3D štruktúry proteínov
typ podujatia: prednášky
    1. Predikcia štruktúry proteínov pomocou metód strojového učenia: limity a obmedzenia 
        RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. (TIP UPJŠ) 
    2. Štrukturálna dynamika proteínov – výzvy pre modelovanie aj experiment
       doc.  RNDr. Jozef Uličný, CSc. (ÚFV)
dátum podujatia: 27.10.2021
čas podujatia:     13:30 – 16:30
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Prvá prednáška sa zameria na predikciu 3D štruktúr proteínov a na publikácie, ktoré aplikujú strojove učenie na dosiahnute vysokej presnosti predikcie. V druhej prednáške sa dozvieme o prínose modernej AI ale aj o nezastupiteľnosti experimentov na štrukturálnu dynamiku proteínov modernými technikami aké sú napríklad v EuXFEL.
organizátor: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátori: Technologický a inovačný park, Ústav fyzikálnych vied
online prístup: https://bbb.science.upjs.sk/b/pf--m67-72m

Ústav biologických a ekologických vied

2. názov podujatia:     Herbarizovanie rastlinného materiálu a úloha herbárových zbierok
typ podujatia: praktická ukážka (seminár) - iba prezenčne
dátum podujatia:    10.11.2021
čas podujatia:         09:00 - 10:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Počas praktickej ukážky sa dozviete, ako správne herbarizovať rastlinný materiál, na čo slúžia herbárové zbierky a ukážeme si aj herbár - herbárovú zbierku Botanickej záhrady UPJŠ
organizátor:  RNDr. Matej Dudáš, PhD., RNDr. Terézia Kisková, PhD., ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Botanická záhrada, miestnosť BZ2
 

3. názov podujatia:     Vlastnosti nádorovej bunky 
typ podujatia: interaktívna prednáška – prezenčne aj online
dátum podujatia:    09.11.2021
čas podujatia:         12:00 - 13:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Stále viac sa hovorí predovšetkým o farmakologických alebo technických výdobytkoch, ale menej o biológii nádorov, v ktorej sa skrýva mnoho otázok, ale taktiež inšpirácie pre nové liečebné postupy.“ (onkochirurg prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.) Pri nádorových ochoreniach zistíme, aký význam má spolupráca a plánovanie nielen na úrovni ľudskej spoločnosti, ale aj na úrovni buniek. 
organizátor: RNDr. Michaela Romanovová, RNDr. Terézia Kisková, PhD., ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Ústav biologických a ekologických vied, RB pavilón, RB01P (bývalá RBL1) 
v prípade zlých pandemických podmienok: https://bbb.science.upjs.sk/b/mic-6yh-733

Ústav geografie

4. názov podujatia: 9. Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2021
typ podujatia: konferencia
datum podujatia:      20.10. - 22.10.2021
cieľová skupina podujatia:  odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Konferencia je odborným podujatím, ktoré poskytuje možnosť zdieľať, prezentovať a diskutovať vedecký výskum geografov zo Slovenska a susedných krajín v oblasti humánnej a regionálnej geografie, fyzickej geografie a geoekológie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, ako aj didaktiky geografie.
organizátori: Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátor:  Košická pobočka SGS
miesto konania: Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce UPJŠ v Košiciach, 053 22 Danišovce 73, okres Spišská Nová Ves 
webová stránka podujatia: https://www.uge.science.upjs.sk/konferencia-danisovce

Ústav chemických vied

5. Názov podujatia: NFA 2020  Nanomaterials: Fundamentals and Applications
typ podujatia:          konferencia
dátum podujatia:     10.10. 13.10.2021
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na najnovšie trendy výskumu v oblasti nanomateriálov
organizátor: Katedra fyzikálnej chémie ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátor: Slovenská chemická spoločnosť
miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 
webová stránka podujatia: http://nfa2020.science.upjs.sk/

Ústav matematických vied

6. názov podujatia: Slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára KOKOS 
typ podujatia:     seminár
dátum podujatia: 09.11.2021
čas podujatia:     14:00 – 16:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť na pozvánky
stručný popis podujatia: slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára s pozvanou prednáškou 
organizátor: Oddelenie diskrétnej matematiky ÚMV PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Prírodovedecká fakulta UPJŠ
webová stránka podujatia:https://bbb.science.upjs.sk/b/rnd-xea-yyk (odkaz na stránku online prenosu)

Ústav fyzikálnych vied

7. názov podujatia: Symbiotické záhady 
typ podujatia:     prednáška
dátum podujatia: 10. 11. 2021
čas podujatia:     18:00 – 20:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Prednáška doc. RNDr. Rudolfa Gálisa, PhD. o symbiotických premenných hviezdach, o ich vlastnostiach a príčinách ich aktivity, ako aj o tom, ako výskum takýchto zaujímavých vesmírnych objektov vedci vlastne realizujú. Po prednáške bude nasledovať projekcia hviezdnej oblohy 
v planetáriu a v prípade jasnej oblohy aj pozorovanie objektov večernej oblohy ďalekohľadmi hvezdárne Centra voľného času v Košiciach.

organizátor: ÚFV PF UPJŠ v Košiciach 
miesto konania: Centrum voľného času v Košiciach (Popradská 86, Košice)
webová stránka podujatia:https://bbb.science.upjs.sk/b/doc-uxd-enm (odkaz na stránku online prenosu)

8. názov podujatia: Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2022 
typ podujatia:     prednáška
dátum podujatia: 11. 11. 2021
čas podujatia:     18:00 – 21:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Prednáška Ing. Petra Kaňuka o zaujímavých astronomických úkazoch, ktoré bude možné pozorovať v roku 2022. Po prednáške bude nasledovať projekcia hviezdnej oblohy v planetáriu a v prípade jasnej oblohy aj pozorovanie objektov večernej oblohy ďalekohľadmi hvezdárne Centra voľného času v Košiciach.
organizátor: ÚFV PF UPJŠ v Košiciach 
miesto konania: Centrum voľného času v Košiciach (Popradská 86, Košice)
webová stránka podujatia:https://bbb.science.upjs.sk/b/doc-uxd-enm (odkaz na stránku online prenosu)

 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan PF UPJŠ           

Posledná aktualizácia: 03.11.2021