UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Olympiáda v informatike – priestor pre motiváciu žiakov k tvorivej činnosti

Olympiáda v informatike (OI) je individuálna súťaž žiakov stredných škôl riešiacich úlohy z informatiky, ktoré svojou formuláciou motivujú žiakov k tvorivej činnosti. Vyhlasovateľom OI pre daný ročník je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v garancii a spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Slovenskou komisiou OI. Olympiáda má dve kategórie. Kategória A je určená pre žiakom tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl. Ľahšia, kategória B, je určená prvákom a druhákom strednej školy.

Na pôde Prírodovedeckej fakulty sa už dlhoročne koná inštruktáž k úlohám domáceho kola OI pre žiakov stredných škôl z východoslovenského regiónu. Pravidelne to bývalo ako prvé stretnutie krúžku k OI v novom školskom roku. Vzhľadom na pandemické opatrenia sa tohtoročná inštruktáž k úlohám 37. ročníka OI uskutočnila dištančnou formou v prostredí BigBlueButton, v stredu 27.10.2021. 
Vďaka zmenenému formátu sa nám podarilo zabezpečiť v rámci Slovenskej komisie OI aj ďalších lektorov: Michala Anderleho z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Miroslava Melicherčíka z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počet pripojených účastníkov dosiahol 67 osôb, pričom okrem žiakov sa pripojilo aj niekoľko učiteľov. Po krátkom úvode bolo stretnutie rozdelené na dve časti, zvlášť pre každú kategóriu. Obe časti boli nahrávané a nahrávky sú už zverejnené na stránke krúžku https://ics.upjs.sk/kruzok/, kde si ich môžu pozrieť aj tí, čo nemali možnosť sledovať inštruktáž naživo v daný čas.

Podpredsedom Slovenskej komisie OI, predsedom Krajskej komisie OI pre Košický kraj a členom Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti je RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. z Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach. 

Posledná aktualizácia: 08.11.2021