UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Medzi najviac citované vedecké práce hodnotené databázou Web of Science boli zaradené publikácie, spoluautorom ktorých je i vedecký pracovník ÚCHV PF UPJŠ

Jedným z meradiel kvality vedeckej práce v odbornej komunite sú ohlasy na publikovanú prácu. Databáza Web of Science je medzinárodne uznávaným informačným zdrojom, ktorý poskytuje údaje o vedeckom obsahu, vplyve a spolupráci v celosvetovom meradle. Pravidelne hodnotí práce na základe počtu ohlasov a zaraďuje ich do kategórií „Hot papers“ a „Highly Cited“
Status „Highly Cited“ získava len 1% prác a to na základe počtu ohlasov v odbore a roku vydania práce. Takéto hodnotenie tentokrát dosiahli dve publikácie, ktorých spoluautorom je profesor Vasiľ Andruch  z Katedry analytickej chémie na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:

  • Shishov, A., Bulatov, A., Locatelli, M., Carradori, S., Andruch, V. Application of deep eutectic solvents in analytical chemistry. A review, Microchemical Journal 135 (2017) 33-38; DOI: 10.1016/j.microc.2017.07.015.
  • Shishov, A., Pochivalov, A., Nugbienyo, L., Andruch, V., Bulatov, A. Deep eutectic solvents are not only effective extractants, TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 129 (2020) 115956; DOI: 10.1016/j.trac.2020.115956.

Práce sú zamerané na hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich využitie v analytickej chémii. Hlboko eutektické rozpúšťadla sa považujú za environmentálne alternatívy voči doposiaľ využívaným rozpúšťadlám. Vďaka „laditeľnosti“ vybraných vlastností našli široké uplatnenie v rôznych technologických oblastiach, ale v analytickej praxi patria medzi novinky. V prácach sú popísané a sumarizované možnosti ich aplikácií práve v analytickej chémii, najmä v chromatografickej separácii, pri príprave vzoriek, ako aj syntéze a modifikácii nových sorpčných materiálov. Autori poukazujú tiež na niektoré problémy spojené s ich aplikáciami. Okrem toho sú v nich rozpracované aj teoretické aspekty hlboko eutektických rozpúšťadiel, ich terminológia a klasifikácia. 
Tematika hlboko eutektických rozpúšťadiel je jedným z nových zameraní na Ústave chemických vied, do riešenia ktorej sú zapojení aj študenti doktorandského a magisterského štúdia. Výskum v tejto oblasti je podporený aj vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (projekt VEGA 1/0220/21). Výskumníci z Ústavu chemických vied sa venujú tejto tematike od roku 2016 a výsledky publikovali prevažne v časopisoch kategórii Q1.
 

Posledná aktualizácia: 15.11.2021