UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Práca o magnetických kompozitoch sa stala vysoko citovanou prácou vo fyzike v r. 2021

Hnacou silou vývoja nových materiálov je do veľkej miery úspora energie. Mäkké magnetické kompozity sa javia ako realizovateľný koncept pre modernú spoločnosť vrátane snímania, výroby energie a jej konverzie. Výroba týchto materiálov stavia na výhodách práškovej metalurgie. Táto technológia umožňuje vytvárať nové magnetické kompozity posúvajúc vlastnosti za hranice súčasných limitov a tak rozširovať využiteľnosť v praxi.

Kolektív autorov so zastúpením prof. Petra Kollára a doc. Jána Füzera z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach publikoval prehľadovú štúdiu Périgo et al. (2018) hodnotiacu fyzikálne princípy a javy podmieňujúce u magneticky mäkkých kompozitov ich magnetický výkon, obmedzenia a určujúce budúce trendy. V krátkom čase publikácia získala množstvo ohlasov, od júla 2020 a nepretržite až do augusta 2021 sa ocitla v 1. percente najviac citovaných prác, spomedzi všetkých publikovaných prác vo fyzike evidovaných v databáze Web of Science.

 

Périgo, E.A., Weidenfeller, B., Kollár, P., Füzer, J. (2018). Past, present, and future of soft magnetic composites. Applied Physics Reviews 5, 031301  https://doi.org/10.1063/1.5027045

Link na Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/a4df7359-6c56-447f-bbb5-91903ac7c708-0d0d1b60/relevance/1
 

 

Posledná aktualizácia: 08.12.2021