UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študent anorganickej chémie ÚCHV PF UPJŠ sa umiestnil na treťom mieste 8. ročníka Cena Crytur

Dňa 08.12.2021 sa konalo slávnostné odovzdávanie cien v rámci 8. ročníka súťaže Cena Crytur, kde Mgr. Ľuboš Zauška z Katedry anorganickej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ získal tretie miesto. Hodnotiaca komisia pozostávajúca z vedeckých pracovníkov spoločnosti Crytur spol. s.r.o. hodnotila takmer štyridsať prác z oblasti materiálových vied, pričom bol dôraz kladený na kvalitu prác a ich využiteľnosť. Súťaže sa mohli zúčastniť študenti z českých a slovenských univerzít, ktorí obhájili diplomové práce so zameraním na materiálový výskum a vývoj.
V úvode slávnostného odovzdávania cien bola predstavená spoločnosť vyhlasovateľa súťaže, jej história a aktuálne realizovaný výskum zaoberajúci sa vývojom drahokamov pre detektory a zdroje žiarenia. Nasledovala prezentácia piatich pozvaných študentov, ktorí predstavili svoje diplomové práce formou prezentácie. Je potrebné poznamenať a vyzdvihnúť fakt, že dvaja z piatich prezentujúcich študentov boli práve z UPJŠ, konkrétne Prírodovedeckej fakulty a Technologického a inovačného parku UPJŠ.  

Mgr. Ľuboš Zauška, ktorý v tomto roku úspešne ukončil štúdium anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, obsadil 3. miesto s diplomovou prácou: "Štúdium vlastností termosenzitívnej SBA-15 a kinetiky uvoľňovania liečiva vplyvom teploty a pH", ktorú vypracoval pod vedením doc. RNDr. Miroslava Almášiho, PhD. z Ústavu chemických vied PF UPJŠ.

Srdečne gratulujeme!

Súvisiace odkazy:
http://www.cenacrytur.cz/index.php/vitezne-prace-cena-crytur-2021
 

Posledná aktualizácia: 09.12.2021