UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Posledná spomienka....

doc. RNDr. Michal Konč, CSc.

* 08.02.1937
† 20.12.2021

Docent Konč sa narodil v Hlivištiach, okr. Sobrance. Vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika-fyzika. Po relatívne krátkom čase pôsobenia ako učiteľ v Šali nastúpil na Katedru fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ už krátko po jej založení.

Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venoval najmä výskumu magnetických vlastností feromagnetických materiálov a príprave nových progresívnych magnetických materiálov a supravodičov.

Bol priekopníkom prípravy tenkých feromagnetických vrstiev elektrolytickým a chemickým nanášaním a vákuovým naprašovaním, na ktorých magnetooptickou metódou sledoval pohyb individuálnych doménových stien pri pre magnetovaní plazivou magnetizáciou.

Doc. Konč zakrátko po objavení možnosti prípravy amorfných feromagnetických zliatin rýchlym ochladením taveniny skonštruoval zariadenie na ktorom bolo možné takéto materiály aj úspešne pripravovať. Na amorfných feromagnetických zliatinách a ďalších feromagnetických materiáloch skúmal pomocou Hallovho javu magnetické a transportné javy feromagnetík. Na záver svojej vedeckej kariéry sa zaoberal prípravou vysokoteplotných supravodičov typu YBaCuO.

Bol autorom, alebo spoluautorom veľkého množstva vedeckých prác v renomovaných časopisoch, ktoré sú dodnes citované.

Doc. RNDr. Michal Konč, CSc. bol zanieteným učiteľom a láskavým pedagógom, k študentom vždy ústretový a tolerantný k ich malým prehreškom, ale zásadový a náročný. Vyučoval rád a najmä experimentálne disciplíny a všeobecnú fyziku. Bol školiteľom mnohých diplomantov a doktorandov.

V rokoch 1986-1987 a 1989-1990 vykonával funkciu vedúceho Katedry experimentálnej fyziky PF UPJŠ.
Doc. Konč bol ku svojim kolegom vždy veľmi milý a ochotný pomôcť. Vďaka jeho spoločenskej povahe a talentu opisovať svoje zážitky bol často centrom pozornosti okolia. Jeho bývalí kolegovia a študenti budú naňho s láskou spomínať.

Česť jeho pamiatke! 
 


Posledná aktualizácia: 21.12.2021