UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Cenu predsedu KSK získal priekopník a zakladateľ laboratória NMR spektroskopie v Košiciach docent Ján Imrich

Verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2021 boli slávnostne odovzdané 15 nominovaným osobnostiam a 6 kolektívom dňa 23. apríla 2022 v Štátnom divadle v Košiciach. Medzi ocenenými boli aj osobnosti z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bývalý dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach  prof. Jozef Suchoža a doc. Ján Imrich z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.  
Pôsobenie doc. Jána Imricha na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach je spojené so založením a vybudovaním špičkového laboratória nukleárnej magnetickej rezonančnej (NMR) spektroskopie, ktorému bol v roku 2011 udelený status samostatného akademického pracoviska na PF UPJŠ v Košiciach. Doc. Imrich vo funkcii vedúceho NMR pracoviska pôsobí dodnes. Toto pracovisko umožnilo nameranie viac ako 57 tisíc vzoriek, vznik vyše 500 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli publikované v rešpektovaných zahraničných časopisov, dopomohlo k realizácií záverečných a iných kvalifikačných prác. Laboratórium NMR sa stalo neodmysliteľnou súčasťou univerzitnej infraštruktúry a je nepretržite využívané nielen akademikmi z UPJŠ, ale aj vedeckými pracovníkmi Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, SAV v Košiciach a priemyselnou sférou celého Košického a Prešovského kraja, v ktorej doc. Imrich výskumne spolupracoval s významnými podnikmi v rezorte slovenského chemického priemyslu ako Chemlon Humenné, Chemko Strážske, Fortischem Nováky či Imuna Šarišské Michaľany.

Viac informácií o docentovi Imrichovi  
 


Posledná aktualizácia: 02.05.2022