UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ocenenie víťazov krajských kôl predmetových olympiád kategórie A

Dňa 20. apríla 2022 sa na pôde fakulty uskutočnilo, už po piaty krát, slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom krajských kôl predmetových olympiád kategórie A
Toto podujatie fakulta organizuje v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy Zádielska 1 v Košiciach. Zúčastnili sa ho tak dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach docent Soták a prodekan pre vonkajšie vzťahy docent Gallay ako aj Ing. Slavomíra Kožár, vedúci  odboru školstva  Košického samosprávneho kraja,  vedúca odboru metodiky Regionálneho úradu školskej správy Zádielska 1 v Košiciach Mgr. Viktória Rozsypalová, v zastúpení riaditeľky Regionálneho Centra voľného času na Strojárenskej ul. v Košiciach pani Hamřikovej jej zástupca Dr. Ľubomír Mucha ako aj  predsedovia krajských kôl jednotlivých predmetových olympiád:  
RNDr. Viktória Majláthová, PhD.  ÚBEV PF UPJŠ - predsedníčka krajskej komisie Biologickej olympiády,
RNDr. Rastislav Serbin, PhD., ÚCHV PF UPJŠ -  predseda krajskej komisie Chemickej olympiády, 
Mgr. Marian Kulla, ÚGE PF UPJŠ - predseda komisie Geografickej olympiády,   
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., ÚINF -  predseda krajskej komisie Matematickej olympiády, 
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.,  ÚINF -  predseda  krajskej komisie olympiády v Informatike, 
doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. ÚFV PF UPJŠ - predseda krajskej komisie Fyzikálnej olympiády. 

Za úspechom študentov, ktorí sú oceňovaní ako víťazi olympiád v najvyššej kategórii krajských kôl sa skrýva nielen ich zanietenie pre štúdium prírodovedných predmetov, chuť získavať viac vedomostí než ich  spolužiaci či kamaráti, ich chcenie zdokonaľovať sa a odborne rásť, ale i kus nezištnej a obetavej práce učiteľov/tútorov, ktorí im pomohli v príprave,  usmerňovali ich a viedli. Preto Prírodovedecká fakulta vždy oceňuje nielen víťazných študentov, ale aj ich pedagógov, ktorí im pomohli umiestniť sa na prvých troch miestach predmetových olympiád kategórie A. Učiteľom  prítomným na slávnostnom ceremoniály dekan fakulty odovzdáva  „ďakovný list“

Umiestnenie súťažiacich v rámci kategórie A


Posledná aktualizácia: 05.05.2022