UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Deň v teréne

v rámci projektu 
Environment for the Future by Scientific Education


Potreba zvyšovania záujmu mladej generácie o stav životného prostredia si vyžaduje komplexný prístup k rozvíjaniu environmentálnych zručností. V rámci projektu EFFUSE, financovaného prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina pre obdobie rokov 2014 – 2020, bol dňa 12. apríla 2022 realizovaný terénny výjazd so žiakmi a učiteľmi v povodí rieky Laborec za účelom zvyšovania úrovne environmentálnej gramotnosti. Počas dňa v teréne mali žiaci možnosť navštíviť dve lokality. Prvou lokalitou bola rieka Laborec v blízkosti mosta smerom na Krivošťany. Následne žiaci preskúmali pod dohľadom odborníkov stav životného prostredia potoku Duša. Na navštívených lokalitách bol realizovaný popri edukačných aktivitách aj zber odpadu za podpory Občianskeho združenia Atéma a spoločnosti Syráreň Bel Slovensko a.s.

 

 

 

Počas výchovno-vzdelávacích environmentálnych aktivít si žiaci vyskúšali prácu s meracími prístrojmi, ktorými merali základné charakteristiky vody na navštívených lokalitách. Oboznámili sa so spôsobmi pozorovania vodnej fauny a flóry a mali možnosť manipulovať s pomôckami na odchyt živočíchov. Taktiež skúmali biotop v okolí vodného toku. Zisťovanie stavu životného prostredia pokračovalo v improvizovanom laboratóriu, kde mali žiaci okrem práce s meracími prístrojmi možnosť pozorovať odchytené organizmy pod mikroskopom a vyhodnotiť svoje zistenia. Všetky aktivity boli realizované pod vedením odborníkov z Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ v Košiciach. 

PARTNERSHIP

WITHOUT BORDERS

 


Posledná aktualizácia: 24.05.2022