Prejsť na obsah

Program konferencie / Programme of conference

Botanická záhrada

  Program konferencie 70 rokov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach 3. 9. 2020 – štvrtok (Dress code: semi formal, rokovací jazyk: slovenčina a čeština) Slávnostná časť konferencie 08.30 – 09.30 Prezentácia účastníkov  09.30  Otvorenie, privítanie hostí 09.40...

Zloženie Rád odborov habilitačného a inauguračného konania (ROHIK) na UPJŠ v Košiciach

UPJS Kosice

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Rada odboru habilitačného a inauguračného konania Všeobecné lekárstvo Vnútorné choroby Chirurgia Gynekológia a pôrodníctvo Neurológia Normálna a patologická fyziológia Anatómia, histológia a embryológia Epidemiológia Klinická biochémia...

Výskum bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie

UPJS Kosice

Tím Bioaktiv sa zaoberá výskumom bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie od identifikácie kandidátnych génov kódujúcich kľúčové enzýmy biosyntézy bioaktívnych sekundárnych metabolitov v rastlinách a endofytoch rodu Hypericum a v lišajníkoch až po mechanizmy pôsobenia metabolitov v...

Slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 na UPJŠ v Košiciach

UPJS Kosice

Aula Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach privítala dňa 17. septembra 2012 študentov, zamestnancov, akademických funkcionárov, hostí a významných osobností z prostredia verejnej a súkromnej sféry, čím univerzita slávnostne otvorila akademický rok 2012/2013. Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Miroosay, DrSc. vo...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

UPJS Kosice

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Sprievodné podujatia UPJŠ v...

Novovymenovaní profesori

UPJS Kosice

V zmysle výkonu ústavnej funkcie podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval dňa 10.7.2012 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 39 vysokoškolských profesorov.  Na slávnostnom akte boli prítomní aj minister školstva, vedy,...

Zoznam predsedov komisií pre obhajoby DDP z UPJŠ

UPJS Kosice

Zoznam predsedov komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác z UPJŠ vo funkčnom období 2021 - 2026 Prírodné vedy - Matematické vedyPredsedníčka komisie: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.algebra a teória čísel – 010101diskrétna matematika – 010103počítačové...

Doktorandské štúdium, vedecká škola tímu

UPJS Kosice

Vedecké osobnosti tímu vychovali dosiaľ 30 doktorandov, prevažná väčšina z nich absolvovala doktorandské štúdium v odboroch Genetika alebo Molekulárna cytológia. V súčasnosti pôsobí v tíme 8 doktorandov v dennej forme štúdia. Absolventi doktorandského štúdia nachádzajú uplatnenie vo výskumnej, vzdelávacej i podnikateľskej sfére...

Osobnosti a inštitúcie ocenené medailou PF UPJŠ – bronzová medaila

Prírodovedecká fakulta | UPJŠ

Máj 2023 -  pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku PF UPJŠ SOSNA o. z. - za spoluprácu s PF UPJŠ v Košiciach fakultou v oblasti udržateľného života a propagáciu fakulty v oblasti ekologického, geografického a biologického...

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2021/2022

Prírodovedecká fakulta | UPJŠ

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2021/2022 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch: Študijný program garant Aplikovaná matematika prof. RNDr. Katarína Cechlárová,...

19. Prírodovedecká čajovňa

Prírodovedecká fakulta | UPJŠ

Téma: Antarktída očami prírodovedcov   Prednášajúci: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika) Český polárny výskum na Antarktíde - videozáznam prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. (Ústav biologických a ekologických vied,...

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021

Prírodovedecká fakulta | UPJŠ

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2020/2021 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch: Študijný program garant Aplikovaná matematika prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. katarina.cechlarova@upjs.sk...

Výskum bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie

Prírodovedecká fakulta | UPJŠ

Tím Bioaktiv sa zaoberá výskumom bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie od identifikácie kandidátnych génov kódujúcich kľúčové enzýmy biosyntézy bioaktívnych sekundárnych metabolitov v rastlinách a endofytoch rodu Hypericum a v lišajníkoch až po mechanizmy pôsobenia metabolitov...

Vedecké podujatia v roku 2013

Prírodovedecká fakulta | UPJŠ

Škola NMR I a Škola počítačového spracovania NMR I projektu SOFOS Organizátor:  Laboratórium NMR ústavu chemických vied PF UPJŠ Organizačný výbor:  Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., Doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. (STU BA), RNDr. Branislav...

Vedecké podujatia v roku 2014

Prírodovedecká fakulta | UPJŠ

Konferencia Concept Lattices and Their Applications CLA2014 Organizátor: Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Organizačný výbor: Ondrej Krídlo (predseda) Ľubomír Antoni Stanislav Krajči Róbert Novotný Tomáš Horváth Lenka Pisková Riadiaci výbor: Radim Bělohlávek, Palacký...

Špičkové tímy QMAGNA a Bioaktiv obstáli v reevaluácii AK SR

Prírodovedecká fakulta | UPJŠ

Akreditačná komisia, ktorá je poradným orgánom vlády SR, na svojom 109. zasadnutí konanom v dňoch 14. a 15. novembra 2018 v Bratislave  posúdila tvorivú činnosť špičkových tímov akceptovaných v 1. výzve po troch rokoch ich činnosti. Špičkové tímy ...

Projekty

Prírodovedecká fakulta | UPJŠ

Projekty ukončené v rokoch 2008 – 2012: Štúdium mechanizmov tolerancie voči ťažkým kovom v lišajníkoch: chalatácia kovov sekundárnymi metabolitmi a význam fotobiont Study of heavy metal tolerance mechanisms in lichens: chelation of metals by secondary metabolites...

Editorial Board

Botanická záhrada

Editorial Board thaiszia@upjs.sk Editor-in-Chief:  Pavol Mártonfi, pavol.martonfi@upjs.sk Executive Editor:  Matej Dudáš, matej.dudas@upjs.sk Associate Editors: Martin Bačkor, martin.backor@upjs.sk Michal Goga, michal.goga@upjs.sk Vladislav Kolarčik, vladislav.kolarcik@upjs.sk Lenka Mártonfiová, lenka.martonfiova@upjs.sk Miroslav Repčák, miroslav.repcak@upjs.sk Martin Suvák, martin.suvak@upjs.sk Technical Editor: Matej...

Vedecký výbor / Scientific Committee

Botanická záhrada

Predseda / Chairman: Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, riaditeľ / Botanical Garden of UPJŠ in Košice, director Členovia / Members: Prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach /...