UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium sa realizuje v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovRozhodnutia rektora č. 11/2019 o realizácii kvalifikačného vzdelávania na UPJŠ v Košiciach.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ ponúka rozširujúce štúdium v biológii, fyzike, geografii, chémii, informatike a matematike. Dokladom o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je vysvedčenie. 


PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM (RŠ)

Dĺžka štúdia: 5 semestrov
Podanie prihlášky na štúdium: do 15. 7. príslušného roku
Poplatok za štúdium:    300,- EUR / semester
(upozorňujeme, že v prípade zanechania štúdia sa  poplatok za štúdium nevracia)
Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania: do 31. 8. príslušného roku

                               
Uchádzači o RŠ sa prihlasujú na štúdium formou elektronickej prihlášky (v políčku „Výber stupňa štúdia“ zvoľte N – neurčený stupeň) alebo riadnej prihlášky na VŠ. Elektronickú prihlášku po zaevidovaní a vyplnení je potrebné uložiť,  vytlačiť, podpísať a zaslať spolu s overenou kópiou diplomu príp. vysvedčením DPŠ na adresu študijného odd. Prihláška je bezplatná.

Výučba sa realizuje podľa harmonogramu akademického roka v zimnom a letnom semestri každý piatok, a to približne od cca 09.00 do 18.00 h.

Fakulta si vyhradzuje právo neotvárať v príslušnom akademickom roku  RŠ, ak  počet záujemcov o RŠ na príslušnom programe neprekročí 10.

Bližšie informácie: tel.: 055 234 2116, e-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 06.02.2020