UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

21. Prírodovedecká čajovňa - 14. 03. 2018

Prírodovedné vzdelávanie pre informačnú spoločnosť/Učíme sa pre budúcnosť

 

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., Ústav fyzikálnych vied - videozáznam
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., Ústav chemických vied - videozáznam
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., Ústav biolo gických a ekolo gických vied - videozáznam
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD., Ústav ma tematických vied

 

Plagát

Posledná aktualizácia: 05.05.2021