UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

25. Prírodovedecká čajovňa - 06.03.2019

Príprava budúcich učiteľov – dve strany jednej mince

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ
Mgr. Marta Dobrowolska Kulanová, PhD.- „Psychológia pre vysokoškolských učiteľov“
Katedra pedagogiky FF UPJŠ
PaedDr. Renáta Orosová, PhD. - „Pedagogika pre vysokoškolských učiteľov“
Ústav matematických vied PF UPJŠ
RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. - „Štruktúra matematických poznatkov budúceho učiteľa“

Plagát

Posledná aktualizácia: 23.09.2020