UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

26. Prírodovedecká čajovňa - 10.04.2019

Projekty H2020 – ako uspieť? 

Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.- „AMatCU – Zriadenie Laboratória pre pokročilé materiály na Univerzite Komenského – projekt H2020 ERA Chair – čo tomu predchádzalo“
Laboratórium pre pokročilé materiály, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD. - „LAMatCU – z Univerzity Komenského do národného laboratória v Los Alamos a späť“
Katedra mikrobiológie, ÚBEV PF UPJŠ
prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. - „Ako číta európsky projekt oponent“
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ
Ing. Ivan Pezlar - „Pohľad hodnotiteľa na projekt H2020 – administratívny systém hodnotenia a interpretácie pojmov“

Plagát

Posledná aktualizácia: 23.09.2020