UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

24. Prírodovedecká čajovňa - 21.11.2018

„Sami sebe“ 2. časť   – veda a infraštruktúra na PF UPJŠ

Ústav geografie
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. - „Vedecko-výskumné aktivity a laboratóriá Ústavu geografie“
Ústav matematických vied
doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD. - „Systémy počítačovej algebry a ich využitie v prírodných vedách“
Mgr. Jozef Kiseľák, PhD. - „Mastopatia alebo rakovina? Môže byť matematika nápomocná pri diagnostike?“
Ústav informatiky
doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. - „Výskum sluchovej neurokognície na Ústave informatiky“
Centrum aplikovanej informatiky
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. - „Zber a spracovanie údajov v kybernetickej bezpečnosti“
Ing. Miron Kuzma, PhD.  - „Výpočtová infraštruktúra pre výskumnú činnosť“

Plagát

Posledná aktualizácia: 12.03.2019