Prejsť na obsah

RCPU Košice – okolie

3minút, 15sekúnd

Na základe výzvy https://www.minedu.sk/regionalne-centra-podpory-ucitelov/ zverejňujeme výberové konanie na pozíciu mentora.

Kritériá na pozíciu mentora:

 1. Najmenej 75% z celkového počtu mentorov každého regionálneho centra budú tvoriť aktívni pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí:
 • spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,
 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov
 1. Najviac 25% z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí:
 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov

Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia PZ I. alebo II. stupňa.

Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n.o., LEAF, Teach for Slovakia, Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).

Opis pracovnej činnosti mentora:

 1. Poskytovať individuálne poradenstvo PZ a OZ (vrátane vedúcich PZ a OZ):
 • realizovať individuálne poradenstvo pre PZ a OZ v tzv. prioritných tematických oblastiach realizovať návštevy vyučovacích hodín PZ a OZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • poskytovať spätnú väzbu k pozorovaným edukačným postupom (navrhovať odporúčania na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, identifikovať a diagnostikovať problémy PZ a OZ, podporovať PZ a OZ pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov, pomáhať v zapracovaní riešení vo výchovno-vzdelávacom procese v triede a práci so žiakmi)
 1. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach formou: poldňových workshopov, celodňových workshopov, facilitácie učiacich sa skupín, organizácie prednášok a diskusií iných aktivít, ktoré považuje RCPU za potrebné v regióne.
 2. Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne formou dotazníkov pre PZ a VPZ škôl a školských zariadení a individuálnych rozhovorov s PZ a VPZ škôl a školských zariadení.
 3. Administratívne úlohy spojené s pracovným miestom
 4. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie
 5. Vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach (mentoring, vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma, personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania, digitalizácia.

Predpokladaný rozsah práce mentora

 • 50 % úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (2,5 dňa)
 • 50 % úväzku práca pre RCPU (2,5 dňa, 18,7 hodín týždenne, resp. minimálne 15 hodín, rozdelenie dní podľa dohody s riaditeľom príslušnej školy, v závislosti od nastaveného rozvrhu hodín)
 • V priebehu augusta sa očakáva 5-dňové školenie v téme mentoringu. Účasť na školení je podmienkou vykonávania mentorskej činnosti. (Náklady školenia ako aj strava a ubytovanie budú účastníkom hradené.)

Miesto výkonu práce

 • podľa potrieb ZŠ regiónu
 • RCPU zabezpečí priestory na spoločné aktivity pre mentorov

Prihlasovanie Cez online prihlasovací formulár. Vybratí uchádzači budú pozvaní na online pohovor.


Študuj na UPJŠ