UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pre verejnosť

CCVaPP napĺňa svoje poslanie aj prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre verejnosť. Aktivity v oblasti vzdelávania pre verejnosť sú rôznorodého charakteru (krátkodobé  kurzy, školenia, vzdelávacie programy,..), s dôrazom na potreby záujemcov o vzdelávanie, v zmysle požiadaviek trhu práce, resp. zákazníckych organizácií.
Ďalšie/celoživotné vzdelávanie považujeme za nástroj na zlepšovanie, zefektívnenie výkonu vybraných profesií a možnosť osobného rastu. Ponukou našich vzdelávacích programov chceme osloviť, čo najväčší počet záujemcov, ktorí si chcú doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti. Všetky naše programy vytvárame s dôrazom na ich maximálne uplatnenie v profesionálnom, ale aj osobnom živote.
V našej ponuke sú predovšetkým vzdelávacie aktivity orientované na využívanie informačno-komunikačných technológií a vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku. Samozrejme vieme pripraviť obsah školenia na základe Vašich potrieb a Vami stanovených požiadaviek.
Vzdelávacie aktivity realizujeme prostredníctvom skúsených a overených lektorov ďalšieho/celoživotného vzdelávania, kvalitne pripravených školiacich materiálov a s využitím modernej školiacej techniky. Na základe dohovoru s odberateľom je možné realizovať vzdelávanie v našich priestoroch alebo v priestoroch odberateľskej organizácie.
Okrem vzdelávacích aktivít poskytujeme aj informačné a metodické poradenstvo pre tvorbu a implementáciu projektov v oblasti vzdelávania.

Posledná aktualizácia: 22.02.2017