UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Študentka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach ocenená v rámci finále Česko-slovenskej právnickej súťaže ŠVOČ

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave bola organizátorom tohtoročného  česko-slovenského finále právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti ŠVOČ) pre rok 2020.

Podujatie sa konalo, s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a trendy jej vývoja vo virtuálnom formáte, v piatok 18. septembra 2020. Do súťaže za našu fakultu boli na základe výsledkov fakultného kola nominovaní štyria študenti – Mgr. Ivan Kundrát,  Lenka Dancáková Mgr. Marko Putera a Mgr. Lucia Bakošová.

Súťaž prebiehala v 8 sekciách, pričom Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach mala súťažné zastúpenie v dvoch sekciách, konkrétne v sekcii „ “- Správne právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo životného prostredia a v sekcii „ “- Súťažné práce prihlásené študentmi doktorandských študijných programov.  Zároveň vo všetkých sekciách boli do hodnotiacich komisii nominovaní zástupcovia našej fakulty z radov učiteľov.

Na základe Protokolu o výsledkoch súťaže môžeme s radosťou konštatovať, že Mgr. Lucia Bakošová sa svojou prácou na tému „Právne aspekty použitia umelej inteligencie v rámci zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti“ umiestnila na  2. mieste v náročnej sekcii určenej pre doktorandov. Mimoriadne nás teší aj fakt, že na víťazných priečkach bola jedinou zástupkyňou zo slovenských právnických fakúlt.

 K dosiahnutému úspechu  úprimne blahoželáme!

Zároveň ďakujeme všetkým súťažiacim i všetkým členom hodnotiacich komisii za reprezentáciu fakulty.


Posledná aktualizácia: 23.09.2020