Prejsť na obsah

Profil absolventa

8minút, 57sekúnd

Absolvent má vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a identifikuje vzájomné súvislosti medzi nimi. Má ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych disciplín práva verejného a práva súkromného, ale aj z medzinárodného práva a práva Európskej únie.

Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo má poznatky zo základov teórie práva, právneho štátu a princípov organizácie a činnosti štátu, osvojí si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu, nadobudne poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvojí si základné inštitúty správneho poriadku. Ovláda matériu občianskeho práva hmotného, medzinárodného práva, práva EÚ, základy pracovného práva, obchodného práva a trestného práva hmotného. Má zručnosti (schopnosť) aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia. Ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu. Orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam. Absolvent má dostatočnú informačnú a digitálnu gramotnosť, je schopný kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, odborník vo verejnej správe a pod.). Absolvent má vštepené etické normy a zásady pre spravodlivé vykonávanie praxe. Dokáže riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce.

Bakalársky študijný program v študijnom odbore právo sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov v odbore právo založených na  súčasnom  stave  právnej vedy. Keďže  ide  o  akademický orientovaný bakalársky študijný program, zameriava sa na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Absolvent vykonáva prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora. Vzhľadom na predpokladané oblasti, v ktorých má absolvent pôsobiť, dáva sa osobitný dôraz na jeho morálnu výchovu a taktiež všeobecne právny a spoločensky rozhľad. Absolventi bakalárskeho študijného programu  v  študijnom odbore právo majú všetky predpoklady pre  pokračovanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo, ktoré ich oprávňuje vykonávať regulované právnické povolania.

Študijný program je založený na prepojení štúdia v oblasti práva s posilnenou výučbou dvoch svetových jazykov, a to anglického jazyka a francúzskeho jazyka. V oblasti práva má absolvent prierezové vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a dokáže identifikovať vzájomné súvislosti medzi nimi.  Má  ucelené systematické a  analytické poznatky z  jednotlivých pozitívno-právnych disciplín verejného práva a súkromného práva, ktoré dokáže vnímať v kontexte medzinárodného práva a práva Európskej únie, a rovnako tak v historickom kontexte.

Konkrétne ide o poznatky týkajúce sa:

  • historických aspektov práva,
  • teórie práva, právneho štátu a princípov organizácie a činnosti štátu,
  • Ústavy Slovenskej republiky, teórie deľby moci, kontroly ústavnosti, suverenity ľudu, priamej nepriamej demokracie,
  • metód a foriem činnosti vo verejnej správe a základných inštitútov správneho práva,
  • matérie občianskeho práva hmotného,
  • medzinárodného práva,
  • práva Európskej únie a jeho vplyvu na vnútroštátne právo,
  • základov pracovného práva, obchodného práva a trestného práva hmotného.

V lingvistickej oblasti má absolvent vedomosti zodpovedajúce úrovni B2 ovládania odborného anglického a francúzskeho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Okrem toho disponuje vedomosťami z oblasti strojovej podpory tvorenia odborných  textov, vedomosťami súvisiacimi s  kultúrnou  diverzitou a  diverzifikáciou jazykových foriem. Vďaka terminologickej príprave dobre ovláda potrebnú cudzojazyčnú terminológiu a je pripravený na prácu v prostredí ISO spracovania hesiel v terminologických databázach, ako napr. IATE. Zručnosti absolventa sa prejavujú v tom, že vďaka poznaniu metodológie výkladu, aplikácie práva a zisťovania skutkového stavu dokáže samostatne navrhnúť riešenie konkrétnej právnej situácie. Absolvent má dostatočnú informačnú a digitálnu gramotnosť,  vďaka čomu sa  orientuje v  aktuálnych  systémoch a  spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia vnútroštátnych a medzinárodných súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra). Dokáže  prepojiť judikatúru vnútroštátnych a  medzinárodných súdov a  súčasný stav  právnych názorov (doktríny)s  konkrétnymi právnymi situáciami a  otázkami. Je  spôsobilý pracovať s  právnymi textami a  inými zdrojmi v  anglickom jazyku a francúzskom jazyku, čítať cudzojazyčný odborný právny text s porozumením a produkovať odborný cudzojazyčný písomný prejav. Absolvent je kompetentný kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, odborník vo verejnej správe a pod.),a to aj v medzinárodnom cudzojazyčnom, resp. multijazyčnom prostredí. Dokáže samostatne riešiť odborné úlohy, koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce. Absolvent má vštepené etické normy a zmysel pre spravodlivosť. Dokáže samostatne vyhľadávať nové poznatky a rozširovať tak vedomosti získané počas štúdia. Absolvent vykonáva prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora. Vďaka získanej jazykovej a  komunikačnej kompetencii v  anglickom jazyku a  francúzskom jazyku sa absolventovi otvára cesta k špecifickým kariéram v oblasti medzinárodného práva, európskeho práva a v oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodného obchodu. Keďže ide o akademický orientovaný bakalársky študijný program, zameriava sa na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Absolventi majú všetky predpoklady pre pokračovanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo, bez ktorého nie je možné vykonávanie regulovaných právnických povolaní.

Absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore právo ovláda širšie teoreticko-právne a právno-aplikačné poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych disciplín práva verejného a práva súkromného , ale aj z medzinárodného práva a európskeho práva.

Disponuje zručnosťou využívať jednotlivé právne informačné systémy (ASPI, EPI, judikáty.info) a je schopný orientovať sa v právnom poriadku Slovenskej republiky a vo vybranej judikatúre národných a medzinárodných súdov. Spracovávaním ročníkových prác a diplomovej práce nadobudol spôsobilosť písomnou formou riešiť vybrané druhy úloh a vypracovať rôzne druhy podaní. Je kompetentný a spôsobilý verbálnej právnej argumentácie a taktiež kooperácie s inými odborníkmi (napr. lekár, psychológ, kriminalista, ekonóm, daňový poradca). Dokáže samostatne i v tíme metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovláda poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Tieto schopnosti nadobúda na základe implementácie a rozvoja všetkých foriem praktického právneho vzdelávania (právne kliniky, riešenie praktických zadaní, právnej praxe v spolupráci so zástupcami právnej praxe). Absolvent má rozsiahle teoreticko-právne, právno-filozofické a historicko-právne vedomosti zásadne rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie práva. Disponuje schopnosťou samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne. Je schopný zvážiť svoju zodpovednosť za riešenie právnych úloh, ktoré je pripravený riešiť samostatne, na základe schopnosti analytickej rešerše, právnej úvahy a prezentácie argumentov.

Absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore právo je pripravený pôsobiť predovšetkým v regulovaných právnických profesiách, kde právna úprava vyžaduje spravidla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ako sú advokátsky koncipient, notársky koncipient, vyšší súdny úradník, čakateľ prokuratúry, exekútorský koncipient. Profesijné uplatnenie však nachádza aj v Policajnom zbore SR (policajt, vyšetrovateľ), na právnych oddeleniach miest, obcí, samosprávnych krajov a orgánov štátnej správy, či ako právnik v podnikateľskej sfére (najmä ako tzv. podnikoví právnici). Absolvovanie magisterského študijného programu v študijnom odbore právo nepostačuje samo osebe na výkon právnického regulovaného povolania. Regulované právnické profesie možno vykonávať až po splnení ďalších zákonných podmienok (napr. prijatie do štátnej služby, čakateľská, resp. koncipientská prax, následne odborná justičná skúška, notárska skúška, advokátska skúška a ďalšie .)Pre absolventa je otvorená aj možnosť pokračovania v doktorandskom štúdiu, či už na vlastnej fakulte, alebo na iných domácich a zahraničných fakultách. 


Študuj na UPJŠ