UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Stretnutie s vedením Právnickej fakulty Univerzity v Miškovci

Dňa 23. novembra 2021 dekan tunajšej fakulty doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. spolu s prodekanom doc. JUDr. Radomírom Jakabom, PhD. navštívili Právnickú fakultu Univerzity v Miškovci. V rámci toho sa stretli s dekankou tamojšej fakulty prof. Dr. Csillou Csak a ostatnými členmi vedenia. Diskutovali spolu o súčasnom stave vzdelávania a o výskumných aktivitách na oboch fakultách, ako aj o súčasných problémoch, ktorým čelia. Rovnako konštatovali dobré vzájomné vzťahy v rámci doterajšej spolupráce, či už ako partnerské fakulty v programe Erazmus +, ale aj pri výskumných projektoch, na ktorých participujú výskumníci z oboch fakúlt. Z konštruktívnej diskusie vyplynula snaha oboch fakúlt o ďalšiu spoluprácu najmä pri uchádzaní sa o medzinárodné výskumné projekty v programe Horizon Europe, ako aj pri vzdelávaní študentov doktorandského štúdia v podobe dvojitého vedenia na oboch fakultách.


Posledná aktualizácia: 25.11.2021