UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

ZELENÉ AMBÍCIE PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ: MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si Vás dovoľuje srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Zelené ambície pre udržateľný rozvoj: minulosť, súčasnosť a budúcnosť“, ktorá sa bude konať 8. – 9. septembra 2022 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu APVV č. 20-0576: „Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda)“.

Jednou z najdôležitejších otázok súčasnosti, od ktorej závisí budúcnosť ľudstva, je: Ako sa vysporiadame so zmenou klímy? Rozsiahle škody na ľudských životoch, majetku, či samotnom životnom prostredí sú tradičným prejavom klimatických zmien, s ktorými sa čoraz častejšie stretávame. Ide o cezhraničný jav, ktorý sa dotýka všetkých štátov a ostatných subjektov vnútroštátneho a medzinárodného práva a je potrebné podniknúť kroky v rámci medzinárodného práva v univerzálnom aj regionálnom kontexte. Jedným z najaktívnejších subjektov v tejto oblasti je Európska únia, ktorá v roku 2019 prijala Európsku zelenú dohodu s odvážnymi cieľmi podporovať trvalo udržateľný rozvoj v mnohých odvetviach ľudskej činnosti. Téma trvalo udržateľného rozvoja nie je nová a už existuje veľa prípadov, ako chce medzinárodné spoločenstvo v tejto súvislosti riešiť klimatické zmeny. Objavuje sa množstvo právnych aspektov napĺňania cieľov Európskej zelenej dohody a ďalších medzinárodných nástrojov, ktorým sa budú účastníci konferencie venovať. Organizátori vítajú príspevky, ktoré reflektujú nielen úspechy v tejto oblasti, ale aj súčasné a budúce výzvy.

Prihlasovanie:
Prihlasovanie na konferenciu prebieha prostredníctvom internetovej stránky konferencie: https://konferencie.ccvapp.upjs.sk/green-ambitions-2022/index.html. Záujemcovia o vedeckú konferenciu môžu zasielať svoje prihlášky do 1. mája 2022. Záujemcovia o aktívne vystúpenie zašlú abstrakt svojho príspevku v anglickom jazyku   (max. 500 slov). Vybraní autori zašlú svoje príspevky do 1. júla 2022. Recenzovaný zborník príspevkov bude publikovaný pred konaním konferencie. Účastníci znášajú náklady spojené s cestovaním a ubytovaním. Konferenčný poplatok je 50 EUR, v prípade online účasti je konferenčný poplatok 30 EUR.

Odborný garant konferencie: prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Luciu Bakošovú, PhD. na emailovej adrese: lucia.bakosova@upjs.sk.

Posledná aktualizácia: 19.09.2022