UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Členovia Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie získali ocenenie Tax Advisors Award 2020

Tak ako po minulé roky, aj v roku 2020 boli Katedrou finančného práva, daňového práva a ekonómie nominované záverečné práce, ktoré získali ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Ocenenie Tax Advisors Award 2020 získali JUDr. Monika Stojáková, PhD. za vypracovanie dizertačnej práce na tému „Trendy vývoja colného práva na Slovensku a v EÚ spojené s globalizáciou svetového obchodu a podnikania“, pod vedením školiteľky doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.Mgr. Marko Putera za diplomovú prácu na tému „Kryptomeny a ich využitie pri zdaňovaní“, pod vedením školiteľa JUDr. Jozefa Sába, PhD. Obaja ocenení v súčasnosti pokračujú vo výskumnej činnosti na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie, JUDr. Monika Stojáková, PhD. ako výskumný pracovník v rámci projektu APVV 19-0124 s názvom „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika a virtuálne meny)“ a Mgr. Marko Putera ako externý doktorand pod vedením doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD.

Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej výskumnej činnosti.

Tlačová správa: TU


Posledná aktualizácia: 16.02.2021