UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Slávnostné udelenie Ceny rektora UPJŠ v Košiciach

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., aj v tomto roku udelil Ceny rektora. Tohtoročné slávnostné odovzdanie týchto cien sa uskutočnilo 11. septembra 2020 vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach.

Podľa Štatútu je Cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľovaná rektorom univerzity za mimoriadny a významný prínos učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v oblasti vedy a výskumu s cieľom udržania a zvýšenia kvality vedeckého výskumu a samostatnej tvorivej činnosti. 

Rektor UPJŠ v Košiciach udeľuje každoročne dve Ceny rektora za významný prínos v oblasti vedy a výskumu, a to Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov a Cenu rektora za významný prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti.

Mimoriadne nás teší a sme hrdí na to, že tohtoročné uznanie v obidvoch kategóriách získali aj zástupcovia z radov Právnickej fakulty.

Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov získal prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., vedúci Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za významný prínos pre rozvoj vedy o daňovom práve a významnú publikačnú činnosť.  

Cena rektora za významný prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti bola udelená Mgr. Lucii Bakošovej, PhD., ktorá v tomto roku úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore právo a aktuálne pôsobí na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva za významný vedecký prínos v oblasti medzinárodného práva reakcie na prírodné a priemyselné katastrofy a ochrany v čase.

 

Oceneným úprimne blahoželáme k tomuto významnému oceneniu ich vedeckovýskumných výsledkov a želáme im do ďalšieho tvorivého života veľa úspechov.


Posledná aktualizácia: 24.09.2020