UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Uznávaní právnici našej fakulty členmi komisií Ústavnoprávneho výboru NR SR

Dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., a prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. sa v dňoch 2.9.2020 a 3.9.2020 zúčastnili prvého zasadnutia komisií, ktoré zriadil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

Dekan fakulty si prevzal menovací dekrét za člena Komisie pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov a profesor Orosz sa stal členom Komisie pre tvorbu práva.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 61 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zriadil Komisiu pre tvorbu práva a Komisiu pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov ako svoje odborné poradné a konzultačné orgány.

Komisia pre tvorbu práva plní viacero úloh, napríklad vyjadruje sa k predkladaným návrhom zákonov a iným materiálom prideleným na rokovanie výboru, ako aj materiálom, na rokovaní ktorých sa uznesie výbor z ústavnoprávneho hľadiska, z hľadiska súladu s právom Európskej únie a ak ide o návrhy zákonov z oblasti justície, tvorby práva a ľudských práv a slobôd aj z vecného hľadiska. Ďalej sa komisia vyjadruje  k medzinárodným zmluvám, pred ratifikáciou ktorých je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň posudzuje uplatňovanie schválených zákonov v praxi a upozorňuje na ich prípadné nedostatky.

Komisia pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov sa vyjadruje k predloženým podkladom, a to najmä či boli doručené kompletné, a tiež či kandidáti spĺňajú podmienky na voľbu do funkcie, ktoré sú ustanovené v Ústave Slovenskej republiky a v príslušných zákonoch. Komisia sa môže vyjadrovať aj k návrhom na odvolanie tých verejných funkcionárov, ktorých v zmysle Ústavy Slovenskej republiky alebo príslušných zákonov odvoláva Národná rada Slovenskej republiky a prerokovanie návrhu na ich odvolanie patrí do pôsobnosti Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Komisia môže podávať Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky odporúčania na zmenu legislatívy, ktorá sa týka volieb alebo vymenovania verejných funkcionárov do funkcií, ktoré prerokúva tento výbor.

Obidvom vymenovaným členom komisií úprimne blahoželáme a želáme im veľa pracovných úspechov v týchto zodpovedných pozíciách. 


Posledná aktualizácia: 11.09.2020