UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Kontakt

Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania (kontaktná osoba)
Mgr. Eva Tkáčová
Kováčska 26, 1. poschodie, č. dv. LA1O04
tel.: (+421 55) 234 4108
fax: (+421 55) 62 25 365
e-mail: eva.tkacova@upjs.sk
  

Stránkové dni/hodiny Pondelok 09.00 hod. - 11.30 hod.
  Utorok 13.00 hod. - 15.00 hod.
  Streda 09.00 hod. - 11.30 hod.
  Štvrtok 13.00 hod. - 15.00 hod.
  Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

 

Na základe prijatých opatrení na základe aktuálnej epidemiologickej situácie (COVID-19) a obmedzenia pohybu osôb Vám oznamujeme, že v čase od 26. - 30. októbra 2020 budú aj administratívni zamestnanci fakulty (referentky katedier a ústavov a referentky všetkých študijno-odborných referátov fakulty) fungovať v režime HOME OFFICE, na došlé e-maily budú odpovedať priamo z domu.

Prihlášky na rigoróznu skúšku, písomné žiadosti týkajúce sa rigorózneho konania a vypracované rigorózne práce je možné doručiť na fakultu prostredníctvom pošty. Vaše žiadosti a prihlášky budú riadne zaevidované a vybavené po nástupe zamestnancov na pracoviská fakulty. Služba na dekanáte a vrátnici fakulty bude zabezpečená aj počas tohto obdobia v určenom čase.

______________________________

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie
Kováčska 26, prízemie (kancelária)
tel.: (+421 55) 234 4129
fax: (+421 55) 62 25 365
e-mail: radomir.jakab@upjs.sk
 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 23.10.2020