UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Užitočné linky

Právnické fakulty:

- Právnická fakulta - Univerzita Komenského, Bratislava, SK
- Právnická fakulta - Trnavská univerzita, Trnava, SK
- Právnická fakulta - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK
- Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
- Fakulta práva Janka Jesenského - Vysoká škola Danubius v Sládkovičove

- Právnická fakulta - Univerzita Karlova, Praha, CZ
- Právnická fakulta - Západočeská univerzita, Plzeň, CZ
- Právnická fakulta - Masarykova univerzita, Brno, CZ
- Právnická fakulta - Univerzita Palackého, Olomouc, CZ

Vláda, ministerstvá:

- Národná rada SR
- Úrad vlády SR
- Ministerstvo spravodlivosti SR
- Ministerstvo financií SR
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Ministerstvo školstva SR
- Ministerstvo zahraničných vecí SR
- Ministerstvo zdravotníctva SR

Právne informačné systémy:

- ASPI - Automatizovaný systém právnych informácií
- NoveAspi - rýchla orientácia pri práci s právnymi normami a súvisiacimi právnymi informáciami
- i-ASPI - Mobilná verzia ASPI
- EPI - Komplexný systém konsolidovanej Zbierky zákonov vydanej od roku 1945
- Zákony pre ľudí - právne predpisy publikované v Zbierke zákonov od roku 1945 - EPI free
- JASPI - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií - posledný stav predpisov: 01/2015 Z.z.
- Slov-Lex - právne predpisy publikované v Zbierke zákonov - náhrada JASPI
- Súdne rozhodnutia - Rozhodnutia súdov SR - náhrada JASPI

- Služby informačnej spoločnosti /Najkomplexnejšia judikatúra a všetky súdne rozhodnutia súdov na jednom mieste + Zbierka predpisov - vrátane zákonov od roku 1945/

judikaty.info - databáza rozhodnutí slovenských a českých súdov a Európskeho súdneho dvora
zakony.judikaty.info - databáza slovenských a EÚ právnych predpisov

- otvorenesudy.sk - informácie o činnosti súdov, profily sudcov, minulé aj budúce pojednávania a množstvo súdnych rozhodnutí.
- rozhodnutia Najvyššieho súdu SR
- rozhodnutia Ústavného súdu SR

- Europa.eu - Oficiálna webová lokalita Európskej únie
- Eur-Lex - prístup k právu Európskej únie
- N-Lex - prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ
- Európsky portál elektronickej justície

- NoveAspi.cz - informace a postupy ze všech oborů práva, daní a účetnictví
- C. H. Beck - Právní informační systém České republiky
- MVCR - Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
- online.zakony.cz - Právni informační systémy
- NALUS - rozhodnutia Ústavního soudu České republiky
- NSS ČR - rozhodnutia Správniho soudu České republiky

- Tribunal - software pre právnikov a mediátorov /SK/
- CODEXIS - Online - najkomplexnejší národný a evrópský právny informačný systém v online verzii /CZ/
- CODEXIS - Academia - CODEXIS pre študentov práva /CZ/

Ďalšie užitočné linky:
- APVV - Agentúra na podporu vedy a techniky
- CVTISR - Centrum vedecko-technických informácií
- DRSR - Daňové riaditeľstvo SR
- EURES - Práca v Európe
- ISVVP - Informačný systém výskumného a vývojového potenciálu SR
- JA-SR - Justičná akadémia Slovenskej republiky Pezinok
- Minerva - mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít
- NBSR - Národná banka Slovenska
- SAIA, n.o. - Slovenská akademická informačná agentúra
- SAV - Slovenská akadémia vied
- SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
- SRK - Slovenská rektorská konferencia
- SocPoist - Sociálna poisťovňa
- UVZSR - Úrad verejného zdravotníctva SR

- PROFESIA.SK - Právo a legislatíva

Posledná aktualizácia: 10.06.2020