UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Užitočné linky

Právnické fakulty:

- Právnická fakulta - Univerzita Komenského, Bratislava, SK
- Právnická fakulta - Trnavská univerzita, Trnava, SK
- Právnická fakulta - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK
- Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
- Fakulta práva Janka Jesenského - Vysoká škola Danubius v Sládkovičove

- Právnická fakulta - Univerzita Karlova, Praha, CZ
- Právnická fakulta - Západočeská univerzita, Plzeň, CZ
- Právnická fakulta - Masarykova univerzita, Brno, CZ
- Právnická fakulta - Univerzita Palackého, Olomouc, CZ

Vláda, ministerstvá:

- Národná rada SR
- Úrad vlády SR
- Ministerstvo spravodlivosti SR
- Ministerstvo financií SR
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Ministerstvo školstva SR
- Ministerstvo zahraničných vecí SR
- Ministerstvo zdravotníctva SR

Právne informačné systémy:

- ASPI /Automatizovaný systém právnych informácií/
- Elektronická zbierka zákonov /zbierka.sk/ - nahradená systémom NoveAspi
- EPI /Komplexný systém konsolidovanej Zbierky zákonov vydanej od roku 1945/
- Zákony pre ľudí /právne predpisy publikované v Zbierke zákonov od roku 1945 - EPI free/
- JASPI /Jednotný automatizovaný systém právnych informácií/ - posledný stav: 12/2015 Z.z.
- Slov-Lex /právne predpisy publikované v Zbierke zákonov - náhrada za JASPI/
- Súdne rozhodnutia /Rozhodnutia súdov SR/
- Služby informačnej spoločnosti /judikaty.info + zakony.judikaty.info/

- i-ASPI /Mobilná verzia ASPI/

- Europa.eu /Oficiálna webová lokalita Európskej únie/
- Eur-Lex /Prístup k právu Európskej únie/
- C. H. Beck /Právní informační systém ČR/

Ďalšie užitočné linky:
- APVV - Agentúra na podporu vedy a techniky
- CVTISR - Centrum vedecko-technických informácií
- DRSR - Daňové riaditeľstvo SR
- EURES - Práca v Európe
- ISVVP - Informačný systém výskumného a vývojového potenciálu SR
- Minerva - mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít
- NBSR - Národná banka Slovenska
- SAIA, n.o. - Slovenská akademická informačná agentúra
- SAV - Slovenská akadémia vied
- SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
- SRK - Slovenská rektorská konferencia
- SocPoist - Sociálna poisťovňa
- UVZSR - Úrad verejného zdravotníctva SR

- PROFESIA.SK - Právo a legislatíva 

Posledná aktualizácia: 01.03.2018