UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Užitočné linky

Právnické fakulty:

- Právnická fakulta - Univerzita Komenského, Bratislava, SK
- Právnická fakulta - Trnavská univerzita, Trnava, SK
- Právnická fakulta - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK
- Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
- Fakulta práva Janka Jesenského - Vysoká škola Danubius v Sládkovičove

- Právnická fakulta - Univerzita Karlova, Praha, CZ
- Právnická fakulta - Západočeská univerzita, Plzeň, CZ
- Právnická fakulta - Masarykova univerzita, Brno, CZ
- Právnická fakulta - Univerzita Palackého, Olomouc, CZ

Vláda, ministerstvá:

- Národná rada SR
- Úrad vlády SR
- Ministerstvo spravodlivosti SR
- Ministerstvo financií SR
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Ministerstvo školstva SR
- Ministerstvo zahraničných vecí SR
- Ministerstvo zdravotníctva SR

Právne informačné systémy:

- ASPIAutomatizovaný systém právnych informácií / Verzie ASPI
- ASPI - komplexný systém poskytujúci užívateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a súvisiacimi právnymi informáciami.
- NoveAspi - Webové ASPI

- judikatúra a súdne rozhodnutia súdov + Zbierka zákonov od roku 1945
       judikaty.info - databáza rozhodnutí slovenských a českých súdov a Európskeho súdneho dvora
       zakony.judikaty.info - databáza slovenských a EÚ právnych predpisov

EPI - Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia od roku 1945
       Systém ekonomických a právnych informácií - Zbierka zákonov, Rozhodnutia súdov, Komentáre k zákonom, Justičná revue, Obchodný vestník, a iné
- Zákony pre ľudí - právne predpisy publikované v Zbierke zákonov od roku 1945
    Právne predpisy sú dostupné zadarmo a dokonca i bez registrácie. Zákony pre ľudí Premium ponúkajú ďalšie funkcie, ktoré Vám umožnia pracovať s predpismi rýchlejšie, jednoduchšie a veľmi efektívne. Viac o funkciách sa dozviete na tomto odkaze.

- JASPI - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií - posledný stav predpisov: 01/2015 Z.z.
        Jednotný automatizovaný systém právnych informácií - JASPI navrhnutý a vytvorený ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky je budovaný ako otvorený nekomerčný systém s cieľom zabezpečiť prístup ku komplexnému zdroju právnych informácií v štáte.
- Slov-Lex - právne predpisy publikované v Zbierke zákonov + eLegislatíva
       Na  portáli Slov-Lex je dostupná elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky, ktorej obsahom sú vyhlásené všeobecne záväzné právne predpisy od roku 1945 až po súčasnosť, vrátane ich úplných znení.
       Systém eLegislatíva je určený na tvorbu právnych predpisov a riadenie jednotlivých fáz legislatívneho procesu, vrátane diskusie verejnosti nad navrhovanou právnou úpravou; pripomienkového konania s vyhodnotením; pozmeňovacích návrhov až po publikovanie predpisu v eZbierke.

       Právny a informačný portál Slov-Lex, ... si kladie za cieľ jednak zabezpečiť prístup odbornej aj širokej verejnosti k platnému právu v elektronickej verzii a ďalším informáciám súvisiacich s právom ... /zdroj/
- Súdy a rozhodnutia - Súdy + Rozhodnutia súdov SR + registre /znalci, tlmočníci, prekladatelia .../

- rozhodnutia Najvyššieho súdu SR
- rozhodnutia Ústavného súdu SR

otvorenesudy.sk - informácie o činnosti súdov, profily sudcov, minulé aj budúce pojednávania a množstvo súdnych rozhodnutí.
       Cieľom projektu Otvorené súdy je na základe verejne dostupných dát zvýšiť tlak na kvalitu slovenského súdnictva. Stránka pomocou týchto dát sprehľadňuje činnosť súdov a sudcov a umožňuje ich porovnanie. Dlhodobým cieľom Transparency International Slovensko je prispieť k vývoju kvalitatívnych aj kvantitatívnych indikátorov, ktoré by umožňovali merať kvalitu a zmeny kvality v súdnictve na úrovni súdov a sudcov. /zdroj/

 

- Europa.eu - Oficiálna webová lokalita Európskej únie
- Eur-Lex - prístup k právu Európskej únie
- N-Lex - prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ
- Európsky portál elektronickej justície

MVCR - Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
online.zakony.cz - Právni informační systémy
- NoveAspi.cz - informace a postupy ze všech oborů práva, daní a účetnictví
- C. H. Beck - Právní informační systém České republiky
- NALUS - rozhodnutia Ústavního soudu České republiky
- NSS ČR - rozhodnutia Správniho soudu České republiky

- Tribunal - software pre právnikov a mediátorov /SK/
- CODEXIS - Online - najkomplexnejší národný a evrópský právny informačný systém v online verzii /CZ/
- CODEXIS - Academia - CODEXIS pre študentov práva /CZ/

Ďalšie užitočné linky:
- APVV - Agentúra na podporu vedy a techniky
- CVTISR - Centrum vedecko-technických informácií
- DRSR - Daňové riaditeľstvo SR
- EURES - Práca v Európe
- ISVVP - Informačný systém výskumného a vývojového potenciálu SR
- JA-SR - Justičná akadémia Slovenskej republiky Pezinok
- Minerva - mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít
- NBSR - Národná banka Slovenska
- SAIA, n.o. - Slovenská akademická informačná agentúra
- SAV - Slovenská akadémia vied
- SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
- SRK - Slovenská rektorská konferencia
- SocPoist - Sociálna poisťovňa
- UVZSR - Úrad verejného zdravotníctva SR

- PROFESIA.SK - Právo a legislatíva

Posledná aktualizácia: 04.12.2021