UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

PRAEMIUM ALUMNI 2018 - Alma mater ocenila 39 učiteľov - nositeľov tvorivého prírodovedného vzdelávania mládeže

Rok 2018 je pre Prírodovedeckú fakultu významný tým, že si prírodovedci pripomínajú 55. výročie vzniku svojej alma mater. Päťdesiatpäť rokov jej pôsobenia a úspechov sa pretavilo do viacerých oficiálno  – spoločenských podujatí organizovaných pre absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i verejnosť. Jedným z dvoch najvýznamnejších podujatí bolo Stretnutie absolventov PF UPJŠ, ktoré sa konalo dňa 26. mája 2018 v Dome umenia v Košiciach. V rámci jeho slávnostnej časti dekan fakulty ocenil, spomedzi 39 absolventov nominovaných na udelenie ceny PRAEMIUM ALUMNI, dvadsať učiteľov, ktorí sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi. Táto cena je udeľovaná spravidla v päťročných cykloch práve pri príležitosti výročia vzniku fakulty. Laureátov ceny vyberá z nominovaných 9-členná rada menovaná dekanom fakulty, nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Pri príležitosti 55.  výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty bola cena PRAEMIUM ALUMNI udelená:

RNDr. Jánovi Klebanovi, Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12 , Bardejov
RNDr. Lenke Škarbekovej, Gymnázium SNP1 Gelnica
Mgr. Carmen Mišľanovej, Základná škola Krosnianska 2, Košice
RNDr. Slavomírovi Tulejovi, Gymnázium L. Svobodu, Humenné
RNDr. Márii Horváthovej, Gymnázium Alejová, Košice
RNDr. Elene Trebatickej, Gymnázium Grosslingova, Bratislava
RNDr. Márii Goláňovej, Gymnázium D. Tatarku Poprad
RNDr. Márii Grutkovej, Gymnázium Šrobárova 1, Košice
RNDr. Zuzane Dzurišinovej, PhD., Gymnázium Jána Adama Raymana Mudroňova 20 Prešov
RNDr. Alene Spišiakovej, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
RNDr. Anne Ihnatkovej, Gymnázium Poštová 9, Košice
RNDr. Tatiane Fintovej, Gymnázium Školská Spišská Nová ves
RNDr. Renáte Kincelovej, ZŠ J. Švermu, Michalovce
Mgr. Monike Karoľovej, Gymnázium Poštová 9, Košice
Ing. Angelike Haneszovej, ZŠ Buzica
Mgr. Kataríne Kurucovej, ZŠ Komenského 13, Sabinov
RNDr. Ladislavovi Spišiakovi, Gymnázium Šrobárova 1, Košice
Mgr. Markovi Skurkovi, Gymnázium Krompachy
RNDr. Viere Vodičkovej, Gymnázium Alejová, Košice
Eleonóre Liptákovej, Základná škola Dobšiná

Ďalších devätnásť nominovaných absolventov/učiteľov, bolo za svoju tvorivú prácu s mládežou ocenených ďakovným listom dekana:

RNDr. Ingrid Hricová, Základná škola Užhorodská 39 Košice
RNDr. Zuzana Kolesárová, Gymnázium Poštová 9, Košice
Mgr. Danka Waresová, Gymnázium Krompachy
Mgr. Milan Koščo, Gymnázium sv. Košických mučeníkov
RNDr. Marcela Reváková, ZŠ Rozhanovce
RNDr. Gabriela Podracká, Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Košice
Mgr. Jana Legartová,Gymnázium Krompachy
Mgr. Gabriela Frániková, Gymnázium Poštová 9, Košice
RNDr. Helena Viravcová, Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
RNDr. Marta Halászová, Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice
RNDr. Renáta Gaľová, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
RNDr. Martina Papierniková, PhD. ZŠ Lechkého, Košice
Mgr. Katarína Mertová, ZŠ Jenisejská, Košice
RNDr. Gabriela Kövesiová, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou
RNDr. Marta Mlynarčíková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
RNDr. Mária Rúrová ,Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša , Štúrova č. 383/3 Stará Ľubovňa
RNDr. Eva Kellemesová, Gymnázium Šrobárova1, Košice -  (na dôchodku)
RNDr. Ľudmila Majherová, Gymnázium Šrobárova1, Košice  (na dôchodku)
RNDr. Silvia Čornaničová, Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17, Košice

Alma mater na svojich absolventov nezabúda. A to, že ich prácu si váži a jej prínos pri popularizácii prírodných vied ako aj v rámci skvalitňovania a inovácie prírodovedného vzdelávania mládeže naozaj oceňuje, je jej vyjadrením aj prostredníctvom udeľovania ceny Praemium Alumni. Tým absolventom, ktorí sa z ceremoniálu odovzdania cien ospravedlnili, budú ocenenia odovzdané osobne riaditeľmi ich škôl, o čo boli zo strany vedenia fakulty požiadaní. Ocenenia si prevezmú pred auditóriom svojich kolegov učiteľov, prípadne študentov alebo žiakov, v rámci slávnostného ukončenia  školského roka 2017/2018. 

Srdečne gratulujeme!

Fotogaléria

Posledná aktualizácia: 18.04.2019