UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Škola biofotoniky 2019

Škola biofotoniky sa uskutoční na pôde Prírodovedeckej fakulty v dňoch 27. mája – 3. júna 2019. Je určená študentom  doktorandského štúdia so zameraním na biofyziku, biochémiu, biológiu. Na jej príprave a realizácii sa podieľa Katedra biofyziky PF UPJŠ a Centrum Interdisciplinárnych Biovied TIP-UPJŠ v Košiciach.

4. ročník workshopu "Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception"

V dňoch 3. - 5. 6. 2019 sa na pôde PF UPJŠ uskutoční 4. ročník workshopu s názvom "Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception". V rámci workshopu odznejú prednášky na témy súvisiace so sluchovým, zrakovým a krosmodálnym vnímaním a ich neurálnymi procesmi, ako aj na iné multidisciplinárne témy z oblasti výpočtovej a kognitívnej neurovedy.

Ocenené Cenou mesta Košice a Cenou primátora mesta Košice boli aj osobnosti z PF UPJŠ

Verejné ocenenia akými sú Cena mesta Košice, či Cena primátora mesta sa udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice. Tohto roku boli medzi ocenenými osobnosťami profesor Pavol Sovák, rektor Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, profesor Gabriel Semanišin, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a profesor Alexander Feher, riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ.

Výsledky fakultného kola ŠVK 2019

Fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2018/2019 sa uskutočnilo dňa 24. apríla 2019 v 20 sekciách, do ktorých bolo zapojených celkom 124 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia

Ocenenie pre mladých ekonómov Economicus získala odborná asistenka z ÚMV PF UPJŠ

Držiteľkou ocenenia Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov za rok 2018 sa stala Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD., mladá vedecká pracovníčka z Ústavu matematických vied PF UPJŠ. Medzinárodná odborná porota ocenila jej štúdiu v oblasti predpovedania výnosov akcií a dlhopisov, ktorú publikoval renomovaný magazín Journal of Financial Econometrics.  

Úspech doktorandky z Ústavu chemických vied PF UPJŠ

Doktorandka Katedry fyzikálnej chémie ÚCHV PF UPJŠ, Mgr. Katarína Sisáková, získala na konferencii Hydrogen Days 2019, 10th International Conference on Hydrogen Technologies konanej v Prahe, ocenenie The best contribution award

Cena dekana 2018

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach je tradične udeľovaná Cena dekana za mimoriadne výsledky dosiahnuté v rámci pedagogickej činnosti,  vedeckovýskumnej činnosti ako aj rozvoja fakulty.