UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Náboj Physics - aj košickí stredoškoláci sa „nabíjajú“ fyzikou

Už po tretíkrát zorganizovali študenti fyziky PF UPJŠ, za výraznej podpory RNDr. Róberta Hajduka, PhD. z CCVaPP UPJŠ a Mgr. Zuzany Ontkovičovej z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, na pôde našej univerzity košickú časť medzinárodnej fyzikálnej súťaže Náboj Physics.

Vyhodnotenie riešenia projektov VVGS PF 2018-2019

Komisia pre Vnútorný vedecký grantový systém Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhodnotila úspešnosť výskumných projektov VVGS PF 2018-2019 mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých riešenie bolo ukončené dňa 30. 6. 2019