UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Voľby do AS PF UPJŠ

Vyhlásenie volieb zástupcov študentskej časti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do Akademického senátu PF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2021 - 2023

Študentské pomocné sily

V zmysle Smernice dekana pre obsadzovanie pozícií študentských pomocných síl vám ponúkame témy pre letný semester 2020/21.

Digitálna transformácia vzdelávania učiteľov

Na našich základných a stredných školách sú naďalej učitelia s nízkou alebo nedostatočnou úrovňou digitálnych zručností. Preto proces akreditácie v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, ktorý sa rozbieha na vysokých školách, je jednou z príležitostí ako tento stav zmeniť

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2020 / ONLINE prednášky

Aj v Košiciach sa študujú témy, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny. Vedenie fakulty pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na ONLINE stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí  priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2020 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína.

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.