UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Študentské pomocné sily

Vedenie fakulty sa rozhodlo aj v ak. roku 2022/2023 podporiť študentov, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou svojho študijného odboru, v rámci činnosti študentských pomocných síl.  

Študentská vedecká konferencia 2022

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022 vyhlasujem fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov......a Rozhodnutia dekana č. 3/2021 vyhlasuje výzvu na vypísanie tém na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na PF UPJŠ v Košiciach.

VÝZVA pre ŠTUDENTOV - #KtoPomozeUkrajine

V týchto dňoch všetci vedia čo znamenajú slová Ukrajina, Ukrajinci, som z Ukrajiny….
Ak aspoň v nejakej miere viete komunikovať ukrajinsky, alebo sa dokážete dorozumieť s Ukrajincami, súrne potrebujeme dobrovoľníkov do CALL CENTRA