UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Profesor z ÚBEV - spolueditorom monografie vydavateľstva Springer

V závere roka 2018 bola vydavateľstvom Springer vydaná monografia “Cave Ecology”, na ktorej vydaní sa editorsky podieľal prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. z ústavu Biologických a ekologických vied. Vydanie publikácie bolo čiastočne podporené z rozvojového projektu VVGS profesora Kováča, ktorý je zároveň autorom dvoch z celkového počtu 24 kapitol.

Publikácia je pokračovaním veľmi úspešnej série ekologických monografií vyššie uvedeného vydavateľstva v cykle “Ecological Series”. Na jej napísaní sa podieľalo 36 autorov z celého sveta. Je zameraná na životné podmienky jaskýň, základné ekologické procesy a výnimočnú pestrosť organizmov v tomto type extrémneho prostredia. Evolúcia obdivuhodnej diverzity organizmov špecificky adaptovaných na jaskyne a ochrana jaskynných ekosystémov patria medzi ústredné témy. Kniha ďalej zahŕňa horúce miesta biodiverzity jaskynných organizmov na našej planéte, poskytuje základné definície pojmov, prezentuje súčasné poznanie a nové teórie týkajúce sa ekológie jaskýň a poskytuje pohľad na široké možnosti ďalšieho rozvoja tejto vednej disciplíny.

Viac

Posledná aktualizácia: 15.01.2019