UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vymenovanie do funkcie dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 05.06.2019