UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Odborná asistentka Ústavu matematických vied je druhou najproduktívnejšou ekonómkou pôsobiacou na Slovensku

Na začiatku akademického roka Slovenská ekonomická spoločnosť zverejnila už druhé vydanie hodnotenia produktivity slovenských ekonómov www.econrank.sk. Meria produktivitu ekonómov pôvodom zo Slovenska podľa ich výskumného výkonu s použitím štandardných medzinárodne uznávaných indikátorov kvality vedeckých publikácií.

Na čele celkového poradia sa umiestnil Ľuboš Pástor, pôsobiaci na Chicagskej univerzite, následne Ján Zábojník z Queen’s University a Jakub Steiner z CERGE-EI. Z top 20 slovenských ekonómov iba dvaja pôsobia na Slovensku. Okrem profesora Mikuláša Ľuptáčika sa v prvej  20tke top slovenských ekonómov umiestnila odborná asistentka Katarína Lučivjanská pôsobiaca na Katedre ekonomickej a finančnej matematiky, Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

V hodnotení sú zahrnuté publikácie a citácie vo vedeckých časopisoch evidovaných v databáze Web of Science (WoS). Okrem preferovaného hodnotenia s použitím Article Influence Score (AIS) umožňuje aplikácia používateľom použiť aj staršie, ale stále široko používané metriky podla Impact faktoru (IF) alebo Eigenfaktoru (EF). Takisto môžu používatelia oddeliť vplyv samotných publikácií autorov a citácií, alebo aj vplyv iných vedných odborov okrem ekonómie. Rebríček zahŕňa členov Slovenskej ekonomickej spoločnosti, pracovníkov fakúlt ekonomického zamerania, výskumníkov dvoch ekonomických ústavov SAV a odboru výskumu NBS.

****

https://www.facebook.com/slovakecon/
https://www.facebook.com/khpeuba/

Posledná aktualizácia: 24.09.2019