UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Deň otvorených dverí - 6. február 2020

Milí študenti stredných škôl, učitelia, výchovní poradcovia, rodičia!

Program Dňa otvorených dverí 2020 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bude lokalizovaný do areálov:

  • Jesenná 5/Park Angelinum 9
  • Šrobárova 2  
  • Botanická záhrada UPJŠ – Mánesova 23, časť programu odboru Biológia

DOD začne o 8.30 h stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ich zaujímavými príspevkami  a diskusiou o ich skúsenostiach zo štúdia na našej fakulte a úspešnom uplatnení v praxi:

Alumni Space – cesta za úspechom

Program DOD pokračuje od 10.15 h:

  • prehliadkou akademických pracovísk a laboratórií na jednotlivých ústavoch, spojenou s krátkymi popularizačnými a odbornými prednáškami, ale aj diskusiou o štúdiu, rozhovormi o vede a výskume a rôznymi zaujímavými aktivitami.  
  • pre výchovných poradcov a sprevádzajúcich učiteľov bude pripravený samostatný program venovaný problematike štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky.

 

Z dôvodu kvalitného zabezpečenia priebehu podujatia, prosíme o zaslanie   stručnej spätnej informácie formou e-mailu s uvedením: školy, predpokladaného počtu žiakov a záujmu o návštevu konkrétneho ústavu, resp. ústavov.

 

Kontakt: pf-ovv@upjs.sk

 

♦ INFORMÁCIE o programe DOD budú doplnené po jeho definitívnom  potvrdení zo strany  jednotlivých ústavov.

Program DOD v rámci odborov

Matematika, Ekonomická a finančná matematika, Analýza dát a umelá inteligencia
Jesenná 5

Informatika, Aplikovaná informatika, Analýza dát a umelá inteligencia
Jesenná 5

Fyzika
Park Angelinum 9

Geografia
Jesenná 5

Biológia, Ekológia
Šrobárova 2

Chémia
Moyzesova 11

 

Medziodborové štúdium a učiteľstvo
alebo
Moderná škola potrebuje kvalitných učiteľov
program pre záujemcov je pripravený v rámci jednotlivých ústavov
Šrobárova 2, Moyzesova 11, Jesenná 5, Park Angelinum 9

 

Stretnutie výchovných poradcov a učiteľov stredných škôl
11.00 – 12.00 h Park Angelinum 9, knižnica ÚVF m. č. 76
11.00 – 12.00 h Moyzesova 11, prízemie, študentská m. RC0P103

Posledná aktualizácia: 04.02.2020