UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Deň otvorených dverí - 6. február 2020

Milí študenti stredných škôl, učitelia, výchovní poradcovia, rodičia!

Program Dňa otvorených dverí 2020 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bude lokalizovaný do areálov:

  • Jesenná 5/Park Angelinum 9
  • Šrobárova 2  
  • Botanická záhrada UPJŠ – Mánesova 23, časť programu odboru Biológia

DOD začne o 8.30 h stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ich zaujímavými príspevkami  a diskusiou o ich skúsenostiach zo štúdia na našej fakulte a úspešnom uplatnení v praxi:

Alumni Space – cesta za úspechom

  • Aula prof. M. Prasličku - RB0A5, Šrobárova 2 - pre záujemcov o odbory Biológia, Ekológia, Chémia, Geografia
  • Aula prof. J. Daniel-Szabóa – SA1A1, Park Angelinum 9 - pre záujemcov o odbory  Matematika, Fyzika, Informatika

Program DOD pokračuje od 10.15 h:

  • prehliadkou akademických pracovísk a laboratórií na jednotlivých ústavoch, spojenou s krátkymi popularizačnými a odbornými prednáškami, ale aj diskusiou o štúdiu, rozhovormi o vede a výskume a rôznymi zaujímavými aktivitami.  
  • pre výchovných poradcov a sprevádzajúcich učiteľov bude pripravený samostatný program venovaný problematike štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky.

 

Z dôvodu kvalitného zabezpečenia priebehu podujatia, prosíme o zaslanie   stručnej spätnej informácie formou e-mailu s uvedením: školy, predpokladaného počtu žiakov a záujmu o návštevu konkrétneho ústavu, resp. ústavov.

 

Kontakt: pf-ovv@upjs.sk

 

♦ INFORMÁCIE o programe DOD budú doplnené po jeho definitívnom  potvrdení zo strany  jednotlivých ústavov.

Program DOD v rámci odborov

Matematika, ekonomická a finančná matematika, medziodborové štúdium matematiky
Jesenná 5

Informatika, Aplikovaná informatika
Jesenná 5

Fyzika
Park Angelinum 9

Geografia
Jesenná 5

Biológia, Ekológia
Šrobárova 2

Chémia
Moyzesova 11

Moderná škola potrebuje kvalitných učiteľov
program pre záujemcov o medziodborové a učiteľské štúdium
matematiky, fyziky a informatiky
Park Angelinum 9

Stretnutie výchovných poradcov a učiteľov stredných škôl
11.00 – 12.00 h areál Jesenná 5/Park Angelinum 9
11.00 – 12.00 h  areál Šrobárova/Moyzesova 11

Posledná aktualizácia: 12.01.2020