UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Kvantový magnetizmus a nanofyzika

QMAGNA je výskumný tím pre kvantový magnetizmus a nanofyziku. Tím študuje nízkorozmerné magnetické štruktúry, predovšetkým jednomolekulové nanomagnety a iné systémy na báze supravodičov a sklovitých polovodičov s využitím nanotechnológií pre ich perspektívne využitie v kvantových počítačoch.

Členmi tímu sú prof. RNDr. A. Feher, DrSc., prof. Ing. M. Orendáč, CSc., doc. RNDr. A. Orendáčová, DrSc., doc. RNDr. E. Čižmár, PhD., Mgr. V. Komanický, PhD., Mgr. T. Samuely, PhD. a RNDr. R. Tarasenko, PhD.

Tím dopĺňa bývalý postdoktorand na Karlovej univerzite v Prahe RNDr. V. Tkáč, PhD.  Pravidelne sa v ňom striedajú aj odborníci zo zahraničia - prof. M. Meisel (University of Florida, Gainesville) a postdoktorandi z rôznych európskych univerzít.

Tím QMAGNA je súčasťou Centra fyziky veľmi nízkych teplôt SAV a UPJŠ - Centra excelentnosti a tvorí univerzitnú časť tohto celku.

Tím disponuje špičkovou infraštruktúrou pre prípravu a charakterizáciu nanoštruktúr ako aj pre fyzikálny výskum nových javov a nekonvenčných materiálov v extrémnych podmienkach (veľmi nízke teploty, silné magnetické polia, vysoké tlaky a redukovaná dimenzia - nanoobjekty).

Viac informácií...

Posledná aktualizácia: 09.12.2019