UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020

Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

1. názov podujatia: XXVIII. Prírodovedecká čajovňa: Kvantové technológie a kvantové počítanie
typ podujatia: prednášky

  1. Algoritmická nerozhodnuteľnosť a kvantové počítače RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. (ÚINF)
  2. Supravodivé qubity Mgr. Tomáš Samuely, PhD. (ÚFV)
  3. Kvantové algoritmy Prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (ÚINF)
  4. Quo vadis QSlovensko?  RNDr. Martin Gmitra, PhD. (ÚFV)

dátum podujatia: 28.10.2020
čas podujatia:     13:30 – 16:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: odborný seminár na vybrané aktuálne témy
organizátor: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátori: Ústav informatiky, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
online prístup: https://bbb.science.upjs.sk/b/pf--m67-72m

2. názov podujatia: XXIX. Prírodovedecká čajovňa: Dôsledky klimatických zmien
typ podujatia: prednášky

  1. Ako sa prejavujú klimatické zmeny v subarktickom Švédsku, RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. (ÚBEV)
  2. Zmeny hydrologickej bilancie ako dôsledok klimatickej zmeny v povodí Bodvy (Fakty o

klimatickej zmene), RNDr. Dušan Barabas, CSc. (ÚGE)
dátum podujatia: 25.11.2020
čas podujatia:     13:30 – 16:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: odborný seminár na vybrané aktuálne témy
organizátor: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátori: Ústav biologických a ekologických vied, Ústav geografie PF UPJŠ
online prístup: https://bbb.science.upjs.sk/b/pf--m67-72m

Ústav biologických a ekologických vied

3. názov podujatia:     Ako vplýva poradie narodenia na našu osobnosť
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia:    10.11.2020
čas podujatia:         09:00-10:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Počas prednášky sa dozviete, ako nás ovplyvňuje práve pozícia narodenia v súrodeneckom systéme. Budeme sa zaoberať výraznými charakteristikami prvorodených, druhorodených, prostredných detí, najmladších a jedináčikov. Záver bude patriť odporúčaniam, čo môže každý z nás urobiť pre seba, aby sa mu s danou pozíciou žilo ľahšie.
organizátor:  Ekonomická fakulta UMB, Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade (PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.)
spoluorganizátor/i: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ (RNDr. Terézia Kisková, PhD.)
miesto konania: Francisciho 8 Poprad
online prístup: https://bbb.science.upjs.sk/b/rnd-g9w-6ta

4. názov podujatia:     Ako sme schopní sa chrániť pred vznikom rakoviny prsníka?
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia:    10.11.2020
čas podujatia:         10:30-11:30
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Rakovina prsníka je najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenie žien na celom svete. Kým v minulosti toto ochorenie postihovalo skôr staršie ženy, teraz to už neplatí. Hektická doba, stres a mnoho nezdravých faktorov vplýva na to, že rakovinou prsníka trpia i veľmi mladé ženy. Asi 4% mužov majú rakovinu prsníka, ich forma je však oveľa agresívnejšia ako u žien. Preto prevencia je v súčasnosti vnímaná ako najefektívnejšia forma boja pred rakovinou nielen prsníka. Ako je možné sa pred vznikom rakoviny prsníka chrániť? A je to vôbec v dnešnej dobe možné?
organizátor: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ (RNDr. Terézia Kisková, PhD.)
spoluorganizátor/i:  Ekonomická fakulta UMB, Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade (PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.)
miesto konania: Šrobárova 2 Košice
online prístup: https://bbb.science.upjs.sk/b/rnd-ny9-yma

Ústav fyzikálnych vied

5. názov podujatia:      Obloha dnes
typ podujatia: prednáška
datum podujatia:      10.11.2020
čas podujatia: 19:00 21:00
cieľová skupina podujatia:  verejnosť, deti, mládež
stručný popis podujatia: prezentácia zaujímavostí pozorovateľných na hviezdnej oblohe v tomto období​. 
organizátori: Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach (doc. RNDr. Rudolf Gális PhD.,
        Centrum voľného času v Košiciach (Ing. Peter Kaňuk)
miesto konania: online
webová stránka podujatia: https://bbb.science.upjs.sk/b/doc-jjy-dxh

6. názov podujatia:      Hubblov vesmírny ďalekohľad - 30 rokov objavov
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia:      11.11.2020
čas podujatia:        19:00 21:00
cieľová skupina podujatia:  verejnosť, deti, mládež
stručný popis podujatia: prednáška astronóma Rudolfa Gálisa o vesmírnom ďalekohľade a jeho objavoch​. 
organizátori:  Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach (doc. RNDr. Rudolf Gális PhD.
         Centrum voľného času v Košiciach (Ing. Peter Kaňuk)miesto konania: online
webová stránka podujatia: https://bbb.science.upjs.sk/b/doc-jjy-dxh

Ústav chemických vied

8. Názov podujatia: NFA 2020  Nanomaterials: Fundamentals and Applications
typ podujatia:          konferencia
dátum podujatia:     9.11.2020 10.11.2020
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na najnovšie trendy výskumu v oblasti nanomateriálov
organizátor: Katedra fyzikálnej chémie ÚCHV PF UPJŠ
spoluorganizátor: Slovenská chemická spoločnosť
webová stránka podujatia: http://nfa2020.science.upjs.sk/

online prístup: https://bbb.science.upjs.sk/b/pro-jay-gwz

Ústav informatiky

9. názov podujatia: Analýza údajov od teórie k praxi
typ podujatia:      online workshop
dátum podujatia: 11.11.2020
čas podujatia:     13:00 – 15:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť
stručný popis podujatia: Analýza rôznych typov údajov sa stala súčasťou systémov, ktoré denno-denne používame. V rámci workshopu si ukážeme niekoľko príkladov toho, ako je možné teoretické základy a princípy analýzy údajov použiť pri riešení praktických problémov. Ukážeme si napríklad ako predikovať bezpečnostné útoky, alebo odporučiť vhodný produkt pri online predaji. 
organizátor: Ústav informatiky PF UPJŠ Košice
miesto konania: Košice, online workshop
webová stránka podujatia: https://ics.science.upjs.sk/

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan PF UPJŠ           

Dostupné aj na adrese:
https://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt/moje-podujatia.html?page_id=313

Posledná aktualizácia: 09.11.2020