UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2020/2021 v 3. kole

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2020/2021 v akreditovanom študijnom programe:

Študijný program garant
Progresívne materiály prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pavol.sovak@upjs.sk
 

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom odbore. Odporúčame použiť výhradne elektronickú prihlášku: https://e-prihlaska.upjs.sk/. Všetky potrebné súčasti prihlášky doloží uchádzač(ka), akonáhle ich bude mať k dispozícii. Elektronické prihlasovanie je spustené od 30.11.2020. Existujúce tlačivo prihlášky ŠEVT 49 400 2 je možné využiť iba v prípade, ak uchádzač(ka) má obmedzený prístup k elektronickej komunikácii. Súčasťou prihlášky je:

  1. overená kópia diplomu, resp. potvrdenie o ukončení štúdia, ak ešte diplom nemá
  2. životopis s prípadným uvedením zoznamu publikovaných a nepublikovaných prác
  3. potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy (ak bola vykonaná)
  4. výpis výsledkov štúdia druhého stupňa
  5. rámcový projekt k téme dizertačnej práce
    Šablóna rámcového projektu k téme dizertačnej práce

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021.

Záujemcom odporúčame kontaktovať školiteľa konkrétnej témy, alebo garanta študijného programu. Prípadné otázky k prihláškam, môžu záujemcovia konzultovať s referentkou študijného oddelenia:
Eva Pitoňáková (eva.pitonakova@upjs.sk)

Termín na podanie prihlášky na doktorandské štúdium na PF UPJŠ je od 12.11.2020 do 30.11.2020.

Prijímacie konanie sa uskutoční v termíne: 01.12.2020-05.12.2020.

Celý proces prijímacieho konania zabezpečíme tak, aby prijatí študenti nastúpili od 01.01.2021.

Poplatok: 30,- € elektronická prihláška, 50,- € klasická prihláška.

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2996, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.  

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan fakulty             

Posledná aktualizácia: 12.11.2020