UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Profesori Bobákovi bol udelený čestný titul „profesor emeritus“

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD. a následne po schválení vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach boli dňa 10. decembra 2020 udelené čestné tituly „profesor emeritus“ trom osobnostiam univerzity za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania. Jednou z nich je i uznávaný vedec, profesor Andrej BobákÚstavu fyzikálnych vied.

Srdečne gratulujeme!

Viac


Posledná aktualizácia: 17.12.2020